Algemene voorwaarden (NL) Binenbaum Antiques & Jewelry

 

Definities

Binenbaum Antiques & Jewelry: Binenbaum Antiques & Jewelry, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 33276347.

Klant: degene met wie Binenbaum Antiques & Jewelry een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Binenbaum Antiques & Jewelry en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Binenbaum Antiques & Jewelry.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Alle prijzen die Binenbaum Antiques & Jewelry hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen op die Binenbaum Antiques & Jewelry hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Binenbaum Antiques & Jewelry te allen tijde wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Binenbaum Antiques & Jewelry niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Binenbaum Antiques & Jewelry vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Binenbaum Antiques & Jewelry, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Indien partijen voor een dienstverlening door Binenbaum Antiques & Jewelry een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

Binenbaum Antiques & Jewelry is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Binenbaum Antiques & Jewelry de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Binenbaum Antiques & Jewelry heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Voorafgaand aan de ingang ervan zal Binenbaum Antiques & Jewelry prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

De consument heeft het recht om de overeenkomst met Binenbaum Antiques & Jewelry op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

Binenbaum Antiques & Jewelry mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Binenbaum Antiques & Jewelry de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

Binenbaum Antiques & Jewelry behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Binenbaum Antiques & Jewelry gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Binenbaum Antiques & Jewelry.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Binenbaum Antiques & Jewelry zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Binenbaum Antiques & Jewelry op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Binenbaum Antiques & Jewelry, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Binenbaum Antiques & Jewelry te betalen.

Recht van reclame

Zodra de klant in verzuim is, is Binenbaum Antiques & Jewelry gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

Binenbaum Antiques & Jewelry roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Binenbaum Antiques & Jewelry, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

het product geen los tijdschrift of losse krant is

het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@binenbaum.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Binenbaum Antiques & Jewelry, https://binenbaum.com, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Binenbaum Antiques & Jewelry, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Binenbaum Antiques & Jewelry indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Binenbaum Antiques & Jewelry deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Binenbaum Antiques & Jewelry heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

Binenbaum Antiques & Jewelry kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Binenbaum Antiques & Jewelry heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Binenbaum Antiques & Jewelry.

Binenbaum Antiques & Jewelry is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Binenbaum Antiques & Jewelry te verrekenen met een vordering op Binenbaum Antiques & Jewelry.

Eigendomsvoorbehoud

Binenbaum Antiques & Jewelry blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Binenbaum Antiques & Jewelry op grond van wat voor met Binenbaum Antiques & Jewelry gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan Binenbaum Antiques & Jewelry zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Indien Binenbaum Antiques & Jewelry een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Binenbaum Antiques & Jewelry het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij Binenbaum Antiques & Jewelry, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Binenbaum Antiques & Jewelry het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Binenbaum Antiques & Jewelry kan tegenwerpen.

Levertijd

De door Binenbaum Antiques & Jewelry opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Binenbaum Antiques & Jewelry.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Binenbaum Antiques & Jewelry niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Binenbaum Antiques & Jewelry niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Binenbaum Antiques & Jewelry, bij gebreke waarvan Binenbaum Antiques & Jewelry niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Binenbaum Antiques & Jewelry enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

het product is nog niet gebruikt

Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Aangepaste of gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

Binenbaum Antiques & Jewelry voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Binenbaum Antiques & Jewelry heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Binenbaum Antiques & Jewelry tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Binenbaum Antiques & Jewelry tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Binenbaum Antiques & Jewelry.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Binenbaum Antiques & Jewelry de betreffende bescheiden.

Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Binenbaum Antiques & Jewelry redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Binenbaum Antiques & Jewelry schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Binenbaum Antiques & Jewelry tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Binenbaum Antiques & Jewelry geleverde producten en/of diensten.

Klachten

De klant dient een door Binenbaum Antiques & Jewelry geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Binenbaum Antiques & Jewelry daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

Consumenten dienen Binenbaum Antiques & Jewelry uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Binenbaum Antiques & Jewelry in staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Binenbaum Antiques & Jewelry gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Binenbaum Antiques & Jewelry.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Binenbaum Antiques & Jewelry ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Binenbaum Antiques & Jewelry een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Binenbaum Antiques & Jewelry verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Binenbaum Antiques & Jewelry

Binenbaum Antiques & Jewelry is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Binenbaum Antiques & Jewelry aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Binenbaum Antiques & Jewelry is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien Binenbaum Antiques & Jewelry aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Binenbaum Antiques & Jewelry vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Binenbaum Antiques & Jewelry toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door Binenbaum Antiques & Jewelry niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Binenbaum Antiques & Jewelry in verzuim is.

Binenbaum Antiques & Jewelry heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Binenbaum Antiques & Jewelry kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Binenbaum Antiques & Jewelry in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Binenbaum Antiques & Jewelry kan worden toegerekend in een van de wil van Binenbaum Antiques & Jewelry onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Binenbaum Antiques & Jewelry kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Binenbaum Antiques & Jewelry 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Binenbaum Antiques & Jewelry er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Binenbaum Antiques & Jewelry is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

Binenbaum Antiques & Jewelry is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Binenbaum Antiques & Jewelry zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Binenbaum Antiques & Jewelry.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer Ă©Ă©n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Binenbaum Antiques & Jewelry bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Binenbaum Antiques & Jewelry is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 27 mei 2020.

General Terms & Conditions (EN) Binenbaum Antiques & Jewelry

 

Definitions

Binenbaum Antiques & Jewelry: Binenbaum Antiques & Jewelry, established in Amsterdam under the Chamber of Commerce no. 33276347.

Customer: the person with whom Binenbaum Antiques & Jewelry has entered into an agreement.

Parties: Binenbaum Antiques & Jewelry and customer together.

Consumer: a customer who is also an individual and who acts as a private person.

Applicability of general terms and conditions

These conditions apply to all quotations, offers, work, orders, agreements and deliveries of services or products by or on behalf of Binenbaum Antiques & Jewelry.

Parties may only deviate from these terms and conditions if they have expressly agreed to do so in writing.

Parties expressly exclude the applicability of additional and/or different general terms and conditions of the customer or third parties.

Prices

All prices used by Binenbaum Antiques & Jewelry are in euros, are inclusive of VAT and exclusive of any other costs such as administration costs, levies and travel, shipping or transport costs, unless expressly stated otherwise or agreed otherwise.

All prices used by Binenbaum Antiques & Jewelry for its products or services, on its website or otherwise made known, can be changed at any time by Binenbaum Antiques & Jewelry.

Increases in the cost prices of products or parts thereof that Binenbaum Antiques & Jewelry could not foresee at the time the offer was made or the agreement was concluded may give rise to price increases.

The consumer has the right to dissolve an agreement as a result of a price increase as referred to in paragraph 3, unless the increase is the result of a statutory regulation.

The price relating to a service is determined by Binenbaum Antiques & Jewelry on the basis of the hours actually spent.

The price is calculated in accordance with Binenbaum Antiques & Jewelry’s usual hourly rates, valid for the period in which it performs the work, unless a different hourly rate has been agreed upon.

If parties have agreed on a total amount for a service provided by Binenbaum Antiques & Jewelry, this is always a guide price, unless parties have explicitly agreed in writing on a fixed price from which it is not possible to deviate.

Binenbaum Antiques & Jewelry is entitled to deviate up to 10% from the guide price.

If the guide price will be more than 10% higher, Binenbaum Antiques & Jewelry must inform the client in good time why a higher price is justified.

If the guide price is going to be more than 10% higher, the client has the right to cancel the part of the order that exceeds the guide price increased by 10%.

Binenbaum Antiques & Jewelry has the right to adjust the prices annually.

Binenbaum Antiques & Jewelry shall inform the client of any price adjustments prior to their entry into force.

The customer has the right to terminate the agreement with Binenbaum Antiques & Jewelry if he does not agree with the price increase.

Payments and term of payment

Binenbaum Antiques & Jewelry may require a down payment of up to 50% of the agreed amount when entering into the agreement.

Subsequent payments must be made by the customer within 7 days after delivery of the product.

Payment terms are regarded as firm payment terms. This means that if the customer has not paid the agreed amount by the last day of the payment term at the latest, he is legally in default, without Binenbaum Antiques & Jewelry having to send the customer a reminder or declare the customer to be in default.

Binenbaum Antiques & Jewelry reserves the right to make a delivery subject to immediate payment or to demand security for the total amount of the services or products.

Consequences of late payment

If the customer fails to pay within the agreed term, Binenbaum Antiques & Jewelry is entitled to charge interest of 1% per month from the day the customer is in default, with part of a month being counted as a whole month.

If the customer is in default, he also owes Binenbaum Antiques & Jewelry extrajudicial collection costs and any compensation for damages.

The collection costs are calculated on the basis of the Compensation for Extrajudicial Collection Costs Decree (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).

If the customer does not pay on time, Binenbaum Antiques & Jewelry may suspend its obligations until the customer has fulfilled its payment obligation.

In case of liquidation, bankruptcy, seizure or suspension of payment on the part of the customer, Binenbaum Antiques & Jewelry’s claims against the customer are immediately due and payable.

If the client refuses to cooperate in the execution of the agreement by Binenbaum Antiques & Jewelry, he is still obliged to pay the agreed price to Binenbaum Antiques & Jewelry.

Right of complaint

As soon as the customer is in default, Binenbaum Antiques & Jewelry is entitled to invoke the right of complaint regarding the unpaid products delivered to the customer.

Binenbaum Antiques & Jewelry invokes the right of complaint by means of a written or electronic notification.

As soon as the customer has been informed of the invoked right of complaint, the customer must immediately return the products to which this right relates to Binenbaum Antiques & Jewelry, unless the parties agree otherwise.

The costs of retrieving or bringing back the products are for the customer’s account.

Right of revocation

A consumer can terminate an online purchase during a 14-day cooling-off period without giving a reason, provided that:

the product has not been used

it’s not a product that can spoil quickly, such as food or flowers

it is not a product specially made or adapted for the consumer

it is not a product that cannot be returned for hygienic reasons (underwear, swimwear, etc.).

the seal is still intact in the case of data carriers with digital content (DVDs, CDs, etc.)

the product is not a travel, transport ticket, catering order or form of leisure activity

the product is not a loose magazine or newspaper

it does not concern (an order for) emergency repairs

the consumer has not waived his right of withdrawal

The cooling-off period of 14 days referred to in paragraph 1 shall commence:

on the day after the consumer has received the last product or part of 1 order

as soon as the consumer has received the first product with a subscription

as soon as the consumer has purchased a service for the first time

as soon as the consumer has confirmed that he is going to purchase digital content over the Internet

Consumers can exercise their right of withdrawal via info@binenbaum.com, if desired using the withdrawal form that can be downloaded from the website of Binenbaum Antiques & Jewelry, https://binenbaum.com.

The consumer is obliged to return the product to Binenbaum Antiques & Jewelry within 14 days after stating his right of withdrawal, failing which his right of withdrawal shall lapse.

The costs of returning shall only be borne by Binenbaum Antiques & Jewelry if the complete order is returned.

If the purchase costs and any other costs (such as shipping and return costs) are eligible for reimbursement according to the law, Binenbaum Antiques & Jewelry shall reimburse these costs to the consumer within 14 days after receipt of the timely appeal to the right of withdrawal, provided that the consumer has returned the product to Binenbaum Antiques & Jewelry on time.

Right of suspension

Unless the customer is a consumer, the customer waives the right to suspend the fulfilment of any obligation arising from this agreement.

Right of retention

Binenbaum Antiques & Jewelry can invoke its right of retention and in that case keep the customer’s products in its possession until the customer has paid all outstanding invoices with regard to Binenbaum Antiques & Jewelry, unless the customer has provided sufficient security for those costs.

The right of retention also applies on the basis of previous agreements from which the customer still owes payments to Binenbaum Antiques & Jewelry.

Binenbaum Antiques & Jewelry shall never be liable for any damage that the customer may suffer as a result of using his right of retention.

Settlement

Unless the customer is a consumer, the customer waives his right to set off a debt to Binenbaum Antiques & Jewelry against a claim against Binenbaum Antiques & Jewelry.

Retention of title

Binenbaum Antiques & Jewelry shall remain the owner of all products delivered until the customer has fulfilled all his payment obligations towards Binenbaum Antiques & Jewelry on the basis of any agreement concluded with Binenbaum Antiques & Jewelry, including claims relating to failure to fulfil obligations.

Until that time, Binenbaum Antiques & Jewelry may invoke its retention of title and take back the goods.

Before ownership is transferred to the customer, the customer may not pledge, sell, alienate or otherwise encumber the products.

If Binenbaum Antiques & Jewelry invokes its retention of title, the agreement is considered dissolved and Binenbaum Antiques & Jewelry is entitled to claim damages, lost profits and interest.

Delivery

Delivery takes place as long as stocks last.

Delivery takes place at Binenbaum Antiques & Jewelry, unless parties have agreed otherwise.

Delivery of products ordered online takes place to the address indicated by the customer.

If the agreed amounts are not paid or not paid on time, Binenbaum Antiques & Jewelry has the right to suspend its obligations until the agreed part has been paid.

In the event of late payment, there is default of creditors, with the result that the client cannot object to a late delivery to Binenbaum Antiques & Jewelry.

Delivery time

The delivery times stated by Binenbaum Antiques & Jewelry are indicative and, if exceeded, do not entitle the customer to dissolution or compensation, unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.

The delivery time commences when the customer has fully completed the (electronic) ordering process and has received an (electronic) confirmation thereof from Binenbaum Antiques & Jewelry.

Exceeding the stated delivery time does not entitle the customer to compensation or to dissolve the agreement, unless Binenbaum Antiques & Jewelry is unable to deliver within 14 days of being reminded to do so in writing or the parties have agreed otherwise.

Actual delivery

The customer must ensure that the actual delivery of the products ordered by him can take place on time.

Transport costs

Transport costs are for the account of the customer, unless parties have agreed otherwise.

Packaging and shipping

If the packaging of a delivered product has been opened or damaged, the customer must have a note made of this by the forwarder or deliveryman before receiving the product, failing which Binenbaum Antiques & Jewelry cannot be held liable for any damage.

If the customer himself takes care of the transport of a product, he shall report any visible damage to products or the packaging to Binenbaum Antiques & Jewelry prior to transport, failing which Binenbaum Antiques & Jewelry cannot be held liable for any damage.

Storage

If the customer orders products later than the agreed delivery date, the risk of any loss of quality is entirely for the customer.

Any additional costs as a result of premature or delayed purchase of products shall be borne entirely by the customer.

Warranty

If the parties have entered into an agreement of a service-based nature, this agreement contains only best efforts obligations for Binenbaum Antiques & Jewelry, not result obligations.

The warranty with respect to products only applies to defects caused by faulty manufacture, construction or material.

The warranty does not apply in the case of normal wear and tear and damage resulting from accidents, changes made to the product, negligence or incompetent use by the customer, as well as when the cause of the defect cannot be clearly determined.

The risk of loss, damage or theft of the products that are the subject of an agreement between the parties, is transferred to the customer at the moment they are legally and/or actually delivered, or at least come under the control of the customer or of a third party who takes delivery of the product for the customer.

Exchange

Exchange is only possible if the following conditions are met:

Exchange takes place within 14 days after purchase on presentation of the original invoice.

the product is returned in its original packaging or with the original (price) tags still attached.

the product has not yet been used

Discounted items, non-durable items such as groceries, custom items or custom items and Custom or Personalized items cannot be exchanged.

Execution of the agreement

Binenbaum Antiques & Jewelry carries out the agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good craftsmanship.

Binenbaum Antiques & Jewelry has the right to have the agreed service provided (in part) by third parties.

The execution of the agreement takes place in mutual consultation and after written agreement and payment of any agreed advance by the client.

It is the client’s responsibility that Binenbaum Antiques & Jewelry can start executing the agreement in time.

If the client has not ensured that Binenbaum Antiques & Jewelry can start the execution of the agreement on time, the resulting extra costs and/or extra hours will be charged to the client.

Provision of information by the customer

The customer shall make all information, data and documents relevant to the correct execution of the agreement available to Binenbaum Antiques & Jewelry on time and in the desired form and manner.

The customer guarantees the accuracy, completeness and reliability of the information, data and documents made available, even if they originate from third parties, unless the nature of the agreement dictates otherwise.

If and insofar as requested by the customer, Binenbaum Antiques & Jewelry shall return the relevant documents.

If the customer does not make the information, data or documents reasonably required by Binenbaum Antiques & Jewelry available, or does not do so on time or properly, and the execution of the agreement is thereby delayed, the resulting extra costs and extra hours shall be for the customer’s account.

Duration of the agreement

If a contract has been entered into for a definite period of time, it will be tacitly converted into an agreement for an indefinite period of time at the end of the period, unless 1 of the parties terminates the agreement with due observance of a notice period of months, or a consumer terminates the agreement with due observance of a notice period of 1 month then the agreement ends by operation of law.

If parties within the term of the agreement for the completion of certain work agreed upon, then this is never a deadline. If this term is exceeded, the customer must give Binenbaum Antiques & Jewelry written notice of default.

Indemnification

The customer indemnifies Binenbaum Antiques & Jewelry against all claims from third parties that are related to the products and/or services provided by Binenbaum Antiques & Jewelry.

Complaints

The customer must examine a product or service provided by Binenbaum Antiques & Jewelry for any shortcomings as soon as possible.

If a product delivered or service provided does not meet what the customer could reasonably expect from the agreement, the customer should inform Binenbaum Antiques & Jewelry as soon as possible, but in any case within 1 month after the shortcomings have been found.

Consumers should inform Binenbaum Antiques & Jewelry at the latest within 2 months after observation of the shortcomings.

In doing so, the customer shall provide as detailed a description of the shortcoming as possible, so that Binenbaum Antiques & Jewelry is able to respond adequately.

The client must demonstrate that the complaint relates to an agreement between the parties.

If a complaint relates to ongoing work, this can in any case not lead to Binenbaum Antiques & Jewelry being required to perform work other than that agreed upon.

Notice of default

The customer must notify Binenbaum Antiques & Jewelry of any notice of default in writing.

It is the customer’s responsibility that a notice of default actually reaches Binenbaum Antiques & Jewelry (on time).

Joint and several liability customer

If Binenbaum Antiques & Jewelry enters into an agreement with several customers, each of them shall be jointly and severally liable for the full amounts owed to Binenbaum Antiques & Jewelry on the basis of that agreement.

Liability of Binenbaum Antiques & Jewelry

Binenbaum Antiques & Jewelry is only liable for any damage suffered by the customer if and to the extent that such damage was caused by intent or deliberate recklessness.

If Binenbaum Antiques & Jewelry is liable for any damage, it shall only be liable for direct damage arising from or in connection with the execution of an agreement.

Binenbaum Antiques & Jewelry shall never be liable for indirect damage, such as consequential damage, loss of profit, missed savings or damage to third parties.

If Binenbaum Antiques & Jewelry is liable, this liability shall be limited to the amount paid out by a (professional) liability insurance taken out and in the absence of (full) payment of the damage amount by an insurance company, the liability shall be limited to the (part of the) invoice amount to which the liability relates.

All images, photographs, colours, drawings, descriptions on the website or in a catalogue are only indicative and are only approximate and cannot give rise to compensation and/or (partial) dissolution of the agreement and/or suspension of any obligation.

Expiry date

Any right of the customer to compensation from Binenbaum Antiques & Jewelry lapses in any case 12 months after the event from which the liability arises directly or indirectly. This does not exclude the provisions of Article 6:89 of the Dutch Civil Code.

Right of dissolution

The customer has the right to dissolve the agreement if Binenbaum Antiques & Jewelry fails imputably in the fulfilment of its obligations, unless this failure does not justify the dissolution in view of its special nature or minor importance.

If fulfilment of Binenbaum Antiques & Jewelry’s obligations is not permanently or temporarily impossible, dissolution can only take place after Binenbaum Antiques & Jewelry is in default.

Binenbaum Antiques & Jewelry has the right to dissolve the agreement with the client if the client does not fully or timely comply with his obligations under the agreement, or if Binenbaum Antiques & Jewelry has become aware of circumstances that give him good reason to fear that the client will not be able to properly comply with his obligations.

Force majeure

In addition to the provisions of Article 6:75 of the Dutch Civil Code, a failure on the part of Binenbaum Antiques & Jewelry in the fulfilment of any obligation to the customer cannot be attributed to Binenbaum Antiques & Jewelry in a situation independent of the will of Binenbaum Antiques & Jewelry, as a result of which the fulfilment of its obligations to the customer is wholly or partially impeded or as a result of which the fulfilment of its obligations cannot reasonably be demanded of Binenbaum Antiques & Jewelry.

The force majeure situation referred to in paragraph 1 also includes – but is not limited to – a state of emergency (such as civil war, uprising, riots, natural disasters, etc.); default and force majeure on the part of suppliers, deliverers or other third parties; unexpected power, electricity, internet, computer and telecoms failures; computer viruses, strikes, government measures, unforeseen transport problems, bad weather conditions and work stoppages.

If a force majeure situation occurs as a result of which Binenbaum Antiques & Jewelry is unable to fulfil one or more obligations to the customer, those obligations will be suspended until Binenbaum Antiques & Jewelry is able to fulfil them again.

From the moment that a situation of force majeure has lasted for at least 30 calendar days, both parties may dissolve the agreement in whole or in part in writing.

Binenbaum Antiques & Jewelry shall not owe any compensation or damages in a situation of force majeure, not even if it benefits from any advantage as a result of the force majeure situation.

Amendments to general terms and conditions

Binenbaum Antiques & Jewelry is entitled to amend or supplement these general terms and conditions.

Changes of minor importance may be made at any time.

Binenbaum Antiques & Jewelry will discuss major changes of content with the customer as much as possible in advance.

Consumers are entitled to terminate the agreement in the event of a material change to the general terms and conditions.

Transfer of rights

Customer rights arising from an agreement between the parties cannot be transferred to third parties without the prior written consent of Binenbaum Antiques & Jewelry.

This provision shall be deemed to have effect under property law as referred to in Section 3:83(2) of Book 3 of the Dutch Civil Code.

Consequences of nullity or voidability

If one or more provisions of these general terms and conditions prove to be null and void or voidable, this shall not affect the other provisions of these terms and conditions.

In that case, a provision that is null and void or voidable shall be replaced by a provision that comes closest to what Binenbaum Antiques & Jewelry had in mind when drawing up the terms and conditions on that point.

Applicable law and competent court

Any agreement between the parties shall be governed exclusively by Dutch law.

The Dutch court in the district where Binenbaum Antiques & Jewelry has its registered office / practice / holds office shall have exclusive jurisdiction to hear any disputes between the parties, unless the law prescribes otherwise.

Drawn up on 27 May 2020.

Rights can only be derived on the basis of the Dutch version of these general terms and conditions.