An English translation follows

Voorwaarden van www.binenbaum.com

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op

 • het gebruik van deze Website, en
 • alle andere gerelateerde Overeenkomsten of verbintenissen met de Eigenaar

op een wettelijk bindende wijze. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het betreffende onderdeel in dit document.

De Gebruiker moet dit document aandachtig lezen.

Deze Website wordt aangeboden door:

Binenbaum Antiques & Jewelry

Eigenaar contact-e-mailadres: info@binenbaum.com

Wat de Gebruiker moet weten in het kort

 • Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op Europese Consumenten. Het herroepingsrecht, ook wel annuleringsrecht genoemd, wordt in dit document consequent “herroepingsrecht” genoemd.
 • Let erop dat sommige bepalingen in deze Voorwaarden mogelijk uitsluitend van toepassing zijn op bepaalde categorie√ęn Gebruikers. In het bijzonder kunnen bepaalde bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of op Gebruikers die niet beschouwd worden als Consumenten. Deze beperkingen worden altijd uitdrukkelijk vermeld in de betreffende bepaling. Bepalingen waarin een dergelijke vermelding ontbreekt, zijn van toepassing op alle Gebruikers.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de Gebruiksvoorwaarden in dit onderdeel algemeen van toepassing bij gebruik van deze Website.

Enkele of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario’s en indien daarvan sprake is, worden deze aanvullend in dit document vermeld.

Door deze Website te gebruiken, bevestigen Gebruikers dat zij voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Er zijn geen beperkingen aan Gebruikers in de zin dat Consumenten en Zakelijke Gebruikers niet worden onderscheiden;

Accountregistratie

Om de Dienst te gebruiken kunnen Gebruikers zich registreren of een Gebruikersaccount aanmaken, waarbij alle vereiste gegevens of informatie op een volledige en waarheidsgetrouwe manier worden verstrekt.
Gebruikers kunnen de Dienst ook gebruiken zonder zich te registreren of een Gebruikersaccount aan te maken. Dit kan echter een beperkte beschikbaarheid van bepaalde kenmerken of functies tot gevolg hebben.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Om deze reden zijn Gebruikers ook verplicht om de sterkst mogelijke wachtwoorden te kiezen die mogelijk zijn in deze Website.

Door registratie gaan Gebruikers ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord.
Gebruikers moeten de Eigenaar onmiddellijk en eenduidig informeren via de contactgegevens in dit document als ze denken dat inbreuk is gemaakt op hun persoonlijke informatie, waaronder hun Gebruikersaccounts, toegangsgegevens of persoonsgegevens, of dat deze onterecht bekendgemaakt of gestolen zijn.

Accountbe√ęindiging

Gebruikers kunnen hun account op elk gewenst moment be√ęindigen en stoppen met het gebruik van de Dienst door het volgende te doen:

 • Door rechtstreeks contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

Accountopschorting en verwijdering

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, Gebruikersaccounts die naar zijn mening ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze Voorwaarden zijn te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te verwijderen.

De opschorting of verwijdering van Gebruikersaccounts geeft Gebruikers geen recht op compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

De opschorting of verwijdering van accounts vanwege oorzaken die aan de Gebruiker te wijten zijn, ontslaat de gebruiker niet van de betalingsverplichting voor toepasselijke vergoedingen of prijzen.

Content in deze Website

Tenzij anders wordt aangegeven of duidelijk herkenbaar is, is alle in deze Website beschikbare content eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en wordt door deze verstrekt.

De Eigenaar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat in deze Website aangeboden content geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om dit resultaat te bereiken.
In deze gevallen, zonder afbreuk te doen aan wettelijke rechten van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, wordt Gebruikers verzocht om hieraan gerelateerde klachten te melden, bij voorkeur met behulp van de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot content in deze Website

Alle intellectuele eigendomsrechten voor deze content zijn bezit van en voorbehouden aan de Eigenaar.

Gebruikers mogen deze content daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of bedoeld is voor het juiste gebruik van de Dienst.

Meer bepaald, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, mag de Gebruiker de content die beschikbaar is in deze Website niet kopi√ęren, downloaden, delen (behalve binnen de hieronder vermelde grenzen), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/cederen aan derden of afgeleide werken maken van de content, noch toestaan dat derden dit doen via de Gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

Indien dit uitdrukkelijk is aangegeven in deze Website, mag de Gebruiker bepaalde via deze Website beschikbare content downloaden, kopi√ęren en/of delen, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechtvermeldingen en alle andere door de Eigenaar gevraagde vermeldingen correct worden ge√Įmplementeerd.

Dit laat alle toepasselijke wettelijke beperkingen of uitzonderingen op het auteursrecht onverlet.

Toegang tot externe bronnen

Via deze Website kunnen Gebruikers toegang hebben tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers aanvaarden dat de Eigenaar geen zeggenschap heeft over deze bronnen en daarom niet aansprakelijk is voor de content en beschikbaarheid ervan.
Voorwaarden die van toepassing zijn op bronnen die door derden worden verstrekt, inclusief toepasselijke bepalingen ten aanzien van een mogelijke toekenning van rechten op content, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van elke derde partij of, bij gebreke daarvan, de toepasselijke wetgeving.

Aanvaardbaar gebruik

Deze Website en de Dienst mag uitsluitend worden gebruikt binnen het toepassingsgebied waarvoor deze worden aangeboden, conform deze Voorwaarden en toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Website en/of de Dienst geen toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om passende maatregelen te nemen om zijn gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder het aan Gebruikers de toegang tot deze Website of de Dienst te weigeren, het be√ęindigen van overeenkomsten, het melden van wangedrag via deze Website of de Dienst aan de bevoegde autoriteiten, zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten, wanneer Gebruikers deelnemen aan of wordt vermoed dat zij deelnemen aan een van de volgende activiteiten:

 • het overtreden van wetten, voorschriften en/of deze Voorwaarden;
 • inbreuk op rechten van derden;
 • een aanzienlijke aantasting van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar;
 • belediging van de Eigenaar of een derde.

VERKOOPVOORWAARDEN

Betaalde Producten

Sommige van de Producten die in deze Website worden aangeboden, als onderdeel van de Dienst, worden geleverd op basis van betaling.

De vergoedingen, de duur en de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van deze Producten worden hieronder en in de speciale onderdelen van deze Website beschreven.

Productbeschrijving

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van Producten worden beschreven in de betreffende onderdelen van deze Website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel Producten in deze Website met de technisch grootst mogelijke nauwkeurigheid worden gepresenteerd, is de weergave in deze Website via alle middelen (waaronder grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren, geluiden) slechts ter indicatie en houdt deze geen garantie in met betrekking tot de kenmerken van het gekochte Product.

De kenmerken van het gekozen Product worden tijdens het aankoopproces beschreven.

Aankoopproces

Alle stappen die worden ondernomen vanaf het kiezen van een Product tot het plaatsen van een bestelling, maken deel uit van het aankoopproces.

Het aankoopproces omvat deze stappen:

 • Gebruikers moeten het gewenste Product kiezen en hun koopselectie verifi√ęren.
 • Na controle van de informatie die wordt weergegeven in de koopselectie, kunnen Gebruikers de bestelling plaatsen door deze in te dienen.

Plaatsen van de bestelling

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst, is het volgende van toepassing:

 • De plaatsing van de bestelling bepaalt het aangaan van de overeenkomst en cre√ęert een verplichting voor de Gebruiker om de prijs, belastingen en eventuele verdere vergoedingen en kosten te betalen, zoals aangegeven op de bestelpagina.
 • Indien het gekochte Product actieve input van de Gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens, specificaties of bijzondere wensen, cre√ęert de plaatsing van de bestelling een verplichting voor de Gebruiker om dienovereenkomstig mee te werken.
 • Bij het plaatsen van de bestelling ontvangen Gebruikers een ontvangstbewijs met de bevestigng dat de bestelling is ontvangen.

Alle kennisgevingen met betrekking tot het beschreven aankoopproces worden verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker hiervoor heeft opgegeven.

Prijzen

Gebruikers worden tijdens het aankoopproces en vóór het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht van alle vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief eventuele bezorgkosten) die in rekening worden gebracht.

Prijzen in deze Website worden weergegeven:

 • exclusief of inclusief toepasselijke vergoeden, belastingen en kosten, afhankelijk van het onderdeel waarin de Gebruiker bladert.

Aanbiedingen en kortingen

De Eigenaar kan kortingen aanbieden of speciale aanbiedingen doen voor de aankoop van Producten. Deze aanbiedingen of kortingen zijn altijd afhankelijk van de criteria om hiervoor in aanmerking te komen en de voorwaarden die zijn aangegeven in het overeenkomstige onderdeel van deze Website.

Aanbiedingen en kortingen worden altijd naar eigen oordeel van de Eigenaar verleend.

Herhaalde of terugkerende aanbiedingen of kortingen leiden niet tot een vordering, aanspraak of recht dat Gebruikers in de toekomst kunnen afdwingen.

Afhankelijk van het geval zijn kortingen of aanbiedingen slechts een beperkte tijd geldig of zolang de voorraad strekt. Als een aanbieding of korting tijdelijk is, verwijzen de tijdsaanduidingen naar de tijdzone van de Eigenaar, zoals aangegeven in de locatiegegevens van de Eigenaar in dit document, tenzij anders aangegeven.

Betalingsmethoden

Informatie met betrekking tot aanvaarde betalingsmethoden wordt tijdens het aankoopproces aangegeven.

Sommige betalingsmethoden zijn mogelijk slechts beschikbaar onder aanvullende voorwaarden of toeslagen. In deze gevallen kunt u informatie hierover vinden in het betreffende onderdeel van deze Website.

Alle betalingen worden onafhankelijk verwerkt via diensten van derden. Daarom verzamelt deze Website geen betalingsinformatie – zoals creditcardgegevens – maar ontvangt slechts een kennisgeving nadat de betaling is voltooid.

Als betaling via de beschikbare methoden mislukt of wordt geweigerd door de leverancier van de betalingsdienst, is de Eigenaar niet verplicht om de bestelling te uit te voeren. Eventuele kosten of vergoedingen die voortvloeien uit de mislukte of geweigerde betaling zijn voor rekening van de Gebruiker.

Toestemming voor toekomstige PayPal-betalingen

Als Gebruikers de PayPal-functie voor het machtigen van toekomstige aankopen inschakelen, slaat deze Website een identificatiecode op die is gekoppeld aan de PayPal-account van de Gebruiker. Hiermee wordt deze Website gemachtigd om betalingen voor toekomstige aankopen of terugkerende termijnen van eerdere aankopen automatisch te verwerken.

Deze machtiging kan op elk moment worden ingetrokken door contact op te nemen met de Eigenaar of door de gebruikersinstellingen van PayPal te wijzigen.

Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van Producten

De bestelde Producten worden pas eigendom van de Gebruiker nadat betaling van de volledige aankoopprijs door de Eigenaar is ontvangen.

Levering

De leveringen vinden plaats op het door de gebruiker aangegeven adres en op de wijze die in het bestellingsoverzicht staat aangegeven.

Bij aflevering moeten Gebruikers de inhoud van de levering controleren en afwijkingen zo snel mogelijk melden, met behulp van de contactgegevens in dit document of op de manier die op de pakbon staat aangegeven. Gebruikers kunnen het pakket weigeren als het zichtbaar beschadigd is.

Goederen worden geleverd naar de landen of gebieden die zijn aangegeven in het betreffende onderdeel van deze Website.

De levertijden worden in deze Website of tijdens het aankoopproces aangegeven.

Tenzij anders aangegeven in deze Website of overeengekomen met Gebruikers, worden Producten geleverd binnen dertig (30) dagen na aankoop.

Afhaalpunten

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun bestelling binnen de aangegeven termijn op te halen op een van de afhaalpunten die worden vermeld in het betreffende onderdeel in deze Website.

Modaliteit voor levering op afspraak

Na voorafgaand akkoord met de Eigenaar kunnen Gebruikers het ophalen van de gekochte goederen door een transporteur van hun keuze tijdig op eigen risico en kosten regelen.

Mislukte levering

De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de aflevering als gevolg van onnauwkeurig of onvolledig opgegeven gegevens in de bestelling door de Gebruiker, noch voor schade of vertragingen na overdracht aan de vervoerder indien het vervoer door de Gebruiker is georganiseerd.

Als de goederen niet op het tijdstip of binnen de aangegeven termijn worden ontvangen of opgehaald, worden de goederen teruggezonden naar de Eigenaar, die contact opneemt met de Gebruiker om een tweede bezorgpoging te plannen of om af te spreken hoe verder te gaan.

Tenzij anders overeengekomen, is elke bezorgpoging vanaf de tweede voor rekening van de Gebruiker.

Rechten van de Gebruiker

Recht van herroeping

Tenzij uitzonderingen van toepassing zijn, kan de Gebruiker het recht hebben om de overeenkomst binnen de hieronder aangegeven periode (meestal 14 dagen), om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging te herroepen. Gebruikers kunnen meer te weten komen over de herroepingsvoorwaarden in dit onderdeel.

Op wie het herroepingsrecht van toepassing is

Tenzij een van de onderstaande uitzonderingen van toepassing is, hebben Gebruikers die Europese Consumenten zijn een wettelijk herroepingsrecht op grond van EU-regels, om online gesloten overeenkomsten (overeenkomsten op afstand) om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging te annuleren binnen de aangegeven termijn die op hun geval van toepassing is.

Gebruikers die geen Europese Consumenten zijn, kunnen geen gebruik maken van de rechten die in dit onderdeel worden beschreven.

Uitoefenen van het herroepingsrecht

Om gebruik te maken van hun herroepingsrecht, moeten Gebruikers de Eigenaar een ondubbelzinnige verklaring sturen over hun voornemen de overeenkomst te herroepen.

Daartoe kunnen Gebruikers het modelformulier voor ontbinding/herroeping gebruiken dat beschikbaar is in het onderdeel “definities” in dit document. Gebruikers zijn echter vrij om hun bedoeling om de overeenkomst te herroepen op een andere passende manier duidelijk te maken door een ondubbelzinnige verklaring af te leggen. Om te voldoen aan de termijn waarbinnen zij dit recht kunnen uitoefenen , moeten Gebruikers de kennisgeving van de herroeping versturen voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

Wanneer verstrijkt de herroepingstermijn?

 • Ten aanzien van de koop van goederen vervalt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Gebruiker of een derde ‚Äď anders dan de vervoerder en door de Gebruiker aangewezen ‚Äď de goederen fysiek in bezit krijgt.
 • Met betrekking tot de aankoop van verschillende goederen die samen zijn besteld maar afzonderlijk zijn geleverd of in geval van aankoop van een enkel goed dat bestaat uit meerdere afzonderlijk geleverde partijen of onderdelen, vervalt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Gebruiker of een derde – anders dan de vervoerder en door de Gebruiker aangewezen – het laatste goed, onderdeel of de laatste partij fysiek in bezit krijgt.

Gevolgen van herroeping

De eigenaar betaalt Gebruikers die een overeenkomst correct herroepen alle betalingen aan de Eigenaar terug, waaronder eventuele kosten van levering.

De extra kosten die voortvloeien uit de keuze van een andere leveringsmethode dan het goedkoopste type standaardlevering dat door de Eigenaar wordt aangeboden, worden echter niet vergoed.

Deze terugbetaling wordt zo snel mogelijk gedaan en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de Eigenaar op de hoogte is gebracht van het besluit van de Gebruiker om de overeenkomst te herroepen. Tenzij anders overeengekomen met de Gebruiker, worden de terugbetalingen gedaan met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de initi√ęle transactie is verwerkt. In ieder geval mag de Gebruiker geen kosten of vergoedingen hoeven te betalen als gevolg van deze terugbetaling.

…voor de koop van fysieke goederen

Tenzij de Eigenaar heeft aangeboden om de goederen op te halen, moeten de Gebruikers de goederen zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop zij hun besluit kenbaar maakten om de overeenkomst te herroepen, terugsturen of overhandigen aan de Eigenaar, of aan een persoon die door de Eigenaar is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen.

Aan de termijn wordt voldaan als de goederen aan de vervoerder worden overhandigd of anderszins worden teruggestuurd zoals hierboven aangegeven, vóór afloop van de termijn van 14 dagen voor het terugsturen van de goederen. De terugbetaling mag worden uitgesteld tot ontvangst van de goederen, of tot de Gebruikers bewijs hebben geleverd van de terugzending van de goederen, welk van deze zich het eerste voordoet.

Uitsluitend de Gebruikers zijn aansprakelijk voor de mogelijke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan strikt noodzakelijk om de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

De kosten voor de terugzending van de goederen worden door de Gebruiker betaald.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten:

 • voor de levering van goederen die volgens specificaties van de Consument zijn gemaakt of anderszins duidelijk gepersonaliseerd zijn;

Garanties

Wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen

Volgens de EU-wetgeving garanderen handelaren gedurende een minimumperiode van 2 jaar na levering de conformiteit van de goederen die zij verkopen. Dit betekent dat handelaren ervoor moeten zorgen dat de gekochte goederen de beloofde kwaliteit, of de kwaliteit die redelijkerwijs kan worden verwacht, functionaliteit of kenmerken hebben gedurende ten minste twee jaar nadat ze aan de koper zijn geleverd.

Als Gebruikers Europese Consumenten zijn, is de wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen van toepassing op de artikelen die beschikbaar zijn in deze Website conform de wetgeving van het land waar ze zijn gevestigd.

Nationale wetgeving van deze landen kan de Gebruikers meer rechten verlenen.

Met name in Frankrijk gevestigde Consumenten kunnen binnen twee jaar na levering van het goed garantierechten uitoefenen zonder verplicht te zijn het bewijs te leveren van het defect of het gebrek aan overeenstemming van het goed. De periode waarin de Consument is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het defect wordt beperkt tot zes maanden in het geval van gebruikte goederen.

Bij het uitoefenen van garantierechten kunnen Consumenten kiezen tussen vervanging of reparatie van het defecte goed onder de voorwaarden in de Franse Consumentenwet.

Deze wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht eventuele commerci√ęle garanties die de Eigenaar mogelijk biedt.

Consumenten kunnen ook gebruik maken van hun recht op garantie voor verborgen gebreken volgens de betreffende bepalingen in het Franse Burgerlijk Wetboek, door te kiezen tussen het annuleren van de aankoop of het vragen van een prijsverlaging.

Consumenten die geen Europese Consumenten zijn, kunnen een beroep doen op een wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd.

Wettelijke garantie op tweedehands of gebruikte goederen

Gebruikers aanvaarden dat de wettelijke garantie op tweedehands of gebruikte goederen beperkt is tot 1 jaar vanaf de ontvangst van de goederen.

Geld-terug-garantie voor goederen

Onverminderd de toepasselijke wettelijke rechten, verleent de Eigenaar Gebruikers het recht om een aankoop waarmee ze niet tevreden zijn te annuleren en terugbetaling te verkrijgen binnen 15 dagen vanaf de dag waarop de gekochte goederen zijn afgeleverd.

De Eigenaar betaalt de prijs van het gekochte Product terug met dezelfde betalingsmethode als de oorspronkelijke transactie.
Om van dit recht gebruik te maken, moeten Gebruikers een ondubbelzinnige kennisgeving aan de Eigenaar sturen. Hoewel een motivatie niet vereist is, wordt Gebruikers vriendelijk verzocht om de reden op te geven voor hun aanspraak op de geld-terug-garantie.

Binnen dezelfde periode als hierboven vermeld, moeten Gebruikers de gekochte goederen ook op eigen kosten aan de Eigenaar retourneren, waarbij ze ervoor zorgen dat deze onbeschadigd, schoon en geschikt voor wederverkoop zijn. Goederen moeten in de originele verpakking worden geretourneerd.
Na ontvangst van de goederen zal de Eigenaar controleren of aan alle voorwaarden voor de geld-terug-garantie is voldaan en, indien dit het geval is, de aankoopprijs terugbetalen.

Geld-terug-garantie voor diensten

Onverminderd de toepasselijke wettelijke rechten, verleent de Eigenaar Gebruikers het recht om de aankoop van een dienst waarmee ze niet tevreden zijn te annuleren en terugbetaling te verkrijgen binnen 15 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is aangegaan.
De Eigenaar betaalt de prijs van het gekochte Product terug met dezelfde betalingsmethode als de oorspronkelijke transactie.
Om van dit recht gebruik te maken, moeten Gebruikers een ondubbelzinnige kennisgeving aan de Eigenaar sturen. Hoewel een motivatie niet vereist is, wordt Gebruikers vriendelijk verzocht om de reden op te geven voor hun aanspraak op de geld-terug-garantie.
Na ontvangst van de kennisgeving zal de Eigenaar controleren of aan alle voorwaarden voor de geld-terug-garantie is voldaan en, indien dit het geval is, de aankoopprijs terugbetalen. In dat geval hebben Gebruikers daarna geen toegang meer tot de gekochte dienst.

Aansprakelijkheid, vrijwaring en schadeloosstelling

Australische gebruikers

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden leidt tot uitsluiting, beperking of wijziging van enige garantie, voorwaarde, recht of aanspraak van de Gebruiker krachtens de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of enige vergelijkbare wetgeving op staats- en territoriumniveau en dat niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover rechtens is toegestaan, is onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, waaronder aansprakelijkheid voor schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins is uitgesloten onder deze Gebruiksvoorwaarden, naar eigen goeddunken van de Eigenaar beperkt tot een hernieuwde uitvoering van de diensten of betaling van de kosten van opnieuw geleverde diensten.

Gebruikers uit de VS

Afwijzing van garanties

Deze Website wordt strikt verstrekt op een “as is” en “as available” basis. Het gebruik van de Dienst is voor eigen risico van de Gebruiker. Voor zover dit door het toepasselijk recht is toegestaan wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of stilzwijgende, wettelijke of andere voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, elke impliciete garantie ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of de niet-inbreukmakendheid op rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door de Gebruiker van de Eigenaar of via de Dienst roept een garantie in het leven die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de content accuraat, betrouwbaar of correct is; dat de Dienst voldoet aan de vereisten van Gebruikers; dat de Dienst op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie beschikbaar is, ononderbroken of veilig is; dat eventuele defecten of fouten worden gecorrigeerd; of dat de Dienst geen virussen of andere schadelijke componenten bevat. Alle content die is gedownload of anderszins is verkregen via het gebruik van de Dienst, wordt gedownload op eigen risico van de Gebruiker en Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem of het mobiele apparaat van Gebruikers of gegevensverlies als gevolg van het downloaden of het gebruik van de Gebruikers van de Dienst.

De Eigenaar garandeert niet, onderschrijft niet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig Product of Dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde via de Dienst of een hyperlink naar een website of dienst, en de Eigenaar is geen partij noch houdt de eigenaar op enigerlei wijze toezicht op enige transactie tussen Gebruikers en externe leveranciers van producten of diensten.

De Dienst kan ontoegankelijk worden of werkt mogelijk niet correct met de webbrowser, het mobiele apparaat en/of het besturingssysteem van Gebruikers. De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ervaren of werkelijke schade die voortvloeit uit de content van de Dienst, de werking of het gebruik van deze Dienst.

De federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan de uitsluiting en beperkingen van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitzonderingen zijn mogelijk niet van toepassing op Gebruikers. Deze Overeenkomst geeft Gebruikers specifieke juridische rechten en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die per staat kunnen verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze Overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover dit is verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan door het toepasselijke recht, zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk voor

 • enige vergoeding van indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere, gevolgschade of schadevergoeding als boete, waaronder tot schadevergoeding voor winstderving, verlies van goodwill, gebruiksverlies, gegevensverlies of andere immateri√ęle verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Dienst; en
 • enige schade, verlies of nadeel als gevolg van hacken, tamperen of andere ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst of de Gebruikersaccount of de daarin opgenomen informatie;
 • fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in content;
 • persoonlijk letsel of materi√ęle schade, van welke aard dan ook, als gevolg van toegang tot of gebruik van de Dienst door de Gebruiker;
 • ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en/of alle daarop opgeslagen persoonlijke informatie;
 • elke onderbreking of stopzetting van verzending naar of van de Dienst;
 • bugs, virussen, trojaanse paarden en dergelijke die naar of via de dienst kunnen worden verzonden;
 • fouten of weglatingen in content of voor verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van content die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Dienst; en/of
 • het lasterlijke, aanstootgevende of onrechtmatige gedrag van een Gebruiker of derde. In geen geval zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers aansprakelijk voor vorderingen, procedures, schulden, verplichtingen, schade, verlies of kosten voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat op grond van de Overeenkomst door de Gebruiker aan de Eigenaar is betaald in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en Gebruiker, afhankelijk van welke periode korter is.

Dit artikel ten aanzien van beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover rechtens is toegestaan het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid voortkomt uit overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid, productaansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als de Eigenaar op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In bepaalde rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van vergoeding van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, waardoor de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op de Gebruiker. Deze Voorwaarden geven Gebruikers specifieke juridische rechten en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die per rechtsgebied kunnen verschillen. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover dit is verboden door het toepasselijke recht.

Vrijwaring en schadeloosstelling

De Gebruiker komt overeen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen tegen, te vrijwaren voor en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen of eisen, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven, waaronder juridische kosten en uitgaven die voortvloeien uit

 • gebruik van en toegang tot de Dienst door de Gebruiker, waaronder door de Gebruiker verzonden of ontvangen gegevens of content;
 • schending van deze Voorwaarden door de Gebruiker, waaronder schending door de Gebruiker van een van de garanties die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet;
 • schending van rechten van derden door de Gebruiker, waaronder privacy- of intellectuele eigendomsrechten;
 • overtreding van wet- en regelgeving door de Gebruiker;
 • alle content die wordt geplaatst vanuit de account van de Gebruiker, waaronder toegang van derden met de unieke gebruikersnaam, het wachtwoord of andere beveiligingsmaatregelen van de Gebruiker, indien van toepassing, waaronder misleidende, valse of onnauwkeurige informatie;
 • opzettelijk wangedrag van de Gebruiker; of
 • de schending van enige wettelijke bepaling door Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers voor zover toegestaan door toepasselijk recht.

Algemene bepalingen

Geen afstand van recht

Het feit dat de Eigenaar nalaat enig recht of enige bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dit recht of de betreffende bepaling. Geen enkele verklaring van afstand van recht wordt beschouwd als een verdere of voortgezette verklaring van afstand van recht ten aanzien van de betreffende of een andere bepaling.

Onderbreking van de dienst

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Dienst te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij de Gebruikers op de juiste wijze op de hoogte worden gesteld.

Binnen de grenzen van de wet- en regelgeving kan de Eigenaar ook besluiten om de Dienst op te schorten of volledig te be√ęindigen. Als de Dienst wordt be√ęindigd, werkt de Eigenaar samen met Gebruikers zodat zij hun Persoonsgegevens of informatie conform de toepasselijke wetgeving kunnen intrekken.

Bovendien kan de Dienst niet beschikbaar zijn door redenen die buiten de redelijke invloedssfeer van de Eigenaar liggen (zoals overmacht, waaronder werknemersacties, infrastructurele storingen of black-outs enz).

Wederverkoop van de dienst

Het is Gebruikers niet toegestaan deze Website en de gerelateerde dienst geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopi√ęren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Eigenaar, welke rechtstreeks of via een erkend wederverkoopprogramma wordt verleend.

Privacybeleid

Voor informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacybeleid van deze Website raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd meer specifieke bepalingen in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Website het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle merken, in schrift of afbeeldingen en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, afbeeldingen, tekeningen of logo’s die in verband met deze Website worden gebruikt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of anderszins aan te passen. In die gevallen brengt de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze op de hoogte van de wijzigingen.

De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de toekomstige relatie met de Gebruiker.

Doorgaan met het gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker met de herziene Voorwaarden akkoord gaat. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn door de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de herziene Voorwaarden, kan elk van beide partijen het recht hebben om de Overeenkomst te be√ęindigen.

De toepasselijke voorafgaande versie regelt de relatie voorafgaand aan het akkoord van de Gebruiker. De Gebruiker kan voorafgaande versies verkrijgen van de Eigenaar.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, geeft de Eigenaar de datum aan waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht worden.

Overdracht van de overeenkomst

De Eigenaar behoudt zich het recht voor rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, te cederen, door novatie over te dragen of in onderaanneming te geven, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker.

Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden op gene enkele wijze overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contact

Alle communicatie in verband met deze Website dient plaats te vinden met gebruik van de contactinformatie die in dit document worden aangegeven.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd of verklaard onder toepasselijk recht, heeft de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

EU-Gebruikers

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt geacht, spannen de partijen zich in om op minnelijke wijze afspraken te maken over geldige en afdwingbare bepalingen waarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen worden vervangen.
In geval dit achterwege blijft, worden de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit is toegestaan of onder de toepasselijke wetgeving is aangegeven.
Onverminderd het bovenstaande, doet de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen niet de gehele Overeenkomst teniet, tenzij de afgescheiden bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang dat de partijen de overeenkomst niet zouden zijn aangegaan als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig was, of in gevallen waarin de overblijvende bepalingen zouden leiden tot een onaanvaardbaar nadeel voor een van de partijen.

Gebruikers uit de VS

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt geacht, spannen de partijen zich in om op minnelijke wijze afspraken te maken over geldige en afdwingbare bepalingen waarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen worden vervangen.
In geval dit achterwege blijft, worden de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit is toegestaan of onder de toepasselijke wetgeving is aangegeven.
Onverminderd het bovenstaande, doet de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen niet de gehele Overeenkomst teniet, tenzij de afgescheiden bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang dat de partijen de overeenkomst niet zouden zijn aangegaan als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig was, of in gevallen waarin de overblijvende bepalingen zouden leiden tot een onaanvaardbaar nadeel voor een van de partijen.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van toepassing van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals aangegeven in het betreffende onderdeel van dit document, waarbij collisieregels worden uitgesloten.

Uitzondering voor Europese Consumenten

Ongeacht het bovenstaande echter, als de Gebruiker een Europese Consument is en in een land is gevestigd waar de wetgeving voorziet in een hogere norm voor consumentenbescherming, prevaleren deze hogere normen.

Rechtsgebied

De rechtbanken van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals aangegeven in het betreffende onderdeel van dit document hebben de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden.

Uitzondering voor Europese Consumenten

Het bovenstaande is niet van toepassing op Gebruikers die Europese Consumenten zijn, noch op Consumenten die in Zwitserland, Noorwegen of IJsland gevestigd zijn.

Beslechting van geschillen

Minnelijke schikking

Gebruikers kunnen eventuele geschillen voorleggen aan de Eigenaar die deze in onderling overleg probeert op te lossen.

Hoewel Gebruikers altijd het recht behouden om juridische stappen te ondernemen, verzoeken we Gebruikers in geval van meningsverschillen met betrekking tot het gebruik van deze Website of de Dienst, om eerst contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

De gebruiker kan de klacht met een korte beschrijving en, indien van toepassing, de gegevens van de betreffende bestelling, aankoop of account versturen naar het e-mailadres van de Eigenaar dat in dit document wordt vermeld.

De Eigenaar behandelt de klacht zo snel mogelijk en ten minste binnen 21 dagen na ontvangst.

Onlinegeschillenbeslechting voor Consumenten

De Europese Commissie heeft een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting (ODR) opgezet om een buitengerechtelijke methode voor het oplossen van geschillen in verband met en voortvloeiend uit online verkoop- en servicecontracten.

Elke Europese Consument kan via dit platform geschillen voorleggen die voortvloeien uit online gesloten overeenkomsten. Het platform is beschikbaar via de volgende link.

Definities en juridisch kader

Deze Website (of deze Applicatie)

Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

De juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

Zakelijke Gebruiker

Elke Gebruiker die niet als Consument wordt beschouwd.

Europese (of Europa)

Van toepassing wanneer een Gebruiker fysiek aanwezig is of is gevestigd binnen de EU, ongeacht nationaliteit.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

Gericht aan:

Binenbaum Antiques & Jewelry
info@binenbaum.com

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen:

_____________________________________________ (vul een beschrijving in van de goederen/diensten waarop deze herroeping betrekking heeft)

 • Besteld op: _____________________________________________ (vul de datum in)
 • Ontvangen op: _____________________________________________ (vul de datum in)
 • Naam/Namen consument(en):_______________________________________
 • Adres consument(en):_____________________________________________
 • Datum _____________________________________________

(ondertekenen is alleen nodig als dit formulier op papier wordt verzonden)

Eigenaar (of We/Wij)

De natuurlijke persoon (personen) of rechtspersoon die deze Website en/of de Dienst aan de Gebruikers verstrekt.

Product

Een via deze Website aan te kopen goed of dienst, zoals b.v. fysieke goederen, digitale bestanden, software, boekingsdiensten enz.

De verkoop van Producten kan onderdeel zijn van de Dienst, zoals hierin is gedefinieerd.

Dienst

De door deze Website verleende dienst, zoals deze wordt beschreven in deze Voorwaarden en in deze Website.

Voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website en/of de Dienst zoals in dit document is aangegeven, met inbegrip van andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en die periodiek worden bijgewerkt.

Gebruiker (of U/Uw)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Website gebruikt.

Consument

De Gebruiker die een natuurlijke persoon is en die goederen of diensten bezoekt voor persoonlijk gebruik, of meer in het algemeen, dingen doet voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 

 

 

Terms of www.binenbaum.com (English)

These Terms apply to

‚Äʬ†the use of this Website, and

‚Äʬ†any other related Agreements or commitments with the Owner

in a legally binding manner. Capitalized words are defined in the appropriate section in this document.

The User must read this document carefully.

This Website is provided by:

Binenbaum Antiques & Jewelry

Owner contact email address: info@binenbaum.com

What the User should know in short

‚Äʬ†The right of withdrawal applies exclusively to European Consumers.¬†The right of withdrawal, also referred to as the right of cancellation, is consistently referred to in this document as “right of withdrawal”.

‚Äʬ†Please note that some of the provisions in these Terms may apply only to certain categories of Users.¬†In particular, certain provisions may only apply to Consumers or to Users who are not considered Consumers.¬†These limitations are always explicitly stated in the relevant provision.¬†Terms in which no such statement is made apply to all Users.

 

TERMS OF USE

Unless otherwise specified, the Terms of Use in this section apply generally when using this Website.

Some or additional terms of use or access may apply in specific scenarios and, where applicable, are listed additionally in this document.

By using this Website, Users confirm that they comply with the following conditions.

‚Äʬ†There are no restrictions on Users in the sense that Consumers and Business Users are not distinguished;

Account registration

In order to use the Service, Users may register or create a user account, providing all required data or information in a complete and truthful manner. 
Users can also use the Service without registering or creating a User account. However, this may result in limited availability of certain features or functions.

Users are responsible for keeping their login details confidential and secure. For this reason, Users are also required to choose the strongest passwords possible in this Website.

By registering, Users agree to be fully responsible for all activities that occur under their username and password. 
Users must promptly and unequivocally notify the Owner using the contact details provided in this document if they believe their personal information, including their User accounts, access credentials or personal data, has been breached, or has been improperly disclosed or stolen.

Account termination

Users can terminate their account and stop using the Service at any time by doing the following:

‚Äʬ†By contacting the Owner directly using the contact details provided in this document.

Account Suspension and Removal

Owner reserves the right, in its sole discretion, to suspend or delete User Accounts that it believes are inappropriate, objectionable, or in violation of these Terms at any time without notice.

The suspension or deletion of user accounts does not entitle Users to compensation, damages or refund.

The suspension or deletion of accounts due to causes attributable to the User does not relieve the user from the obligation to pay for any applicable fees or prizes.

Content in this Website

Unless otherwise noted or clearly identifiable, all content available on this Website is owned and provided by the Owner or its licensors.

The Owner makes every effort to ensure that content offered in this Website does not infringe applicable laws, regulations or third party rights.¬†However, it is not always possible to achieve this result.¬†‚Ä®In these cases, without prejudice to Users’ legal rights to enforce their rights, Users are requested to report related complaints, preferably using the contact details provided in this document.

Rights in relation to the content in this Website

All intellectual property rights in this content are owned and reserved by the Owner.

Therefore, users may not use this content in a way that is not necessary or intended for the proper use of the Service.

In particular, but not limited to, the User may not copy, download, share (except within the limits stated below), modify, translate, transform, publish, transmit, sell, sublicense the content available in this Website. give, edit, transfer/assign to third parties or create derivative works of the content, nor permit third parties to do so through the User or his device, even without the User’s knowledge.

If expressly stated in this Website, the User may download, copy and/or share certain content available through this Website, for personal and non-commercial use only and provided that the copyright notices and all other notices requested by the Owner are correct. implemented.

This is without prejudice to any applicable legal restrictions or exceptions to copyright.

Access to external resources

Through this Website, Users may have access to external resources provided by third parties. Users accept that the Owner has no control over these resources and is therefore not responsible for their content and availability. 
Terms that apply to resources provided by third parties, including applicable provisions regarding a possible grant of rights to content, result from the terms and conditions of each third party or, failing that, applicable law.

Acceptable Use

This Website and the Service may only be used within the scope for which they are offered, in accordance with these Terms and applicable law.

Users are solely responsible for ensuring that their use of this Website and/or the Service does not violate applicable laws and regulations or the rights of third parties.

Therefore, the Owner reserves the right to take appropriate measures to protect its legitimate interests, including denying Users access to this Website or the Service, terminating agreements, reporting misconduct through this Website or the Service. to the competent authorities, such as judicial or administrative authorities, when Users participate in or are suspected of participating in any of the following activities:

‚Äʬ†Violating laws, regulations and/or these Terms;

‚Äʬ†infringement of the rights of third parties;

‚Äʬ†significant harm to the legitimate interests of the Owner;

‚Äʬ†insulting the Owner or a third party.

CONDITIONS OF SALE

Paid Products

Some of the Products offered on this Website, as part of the Service, are provided on a payment basis.

The fees, duration and conditions applicable to the purchase of these Products are described below and in the dedicated sections of this Website.

Product Description

Prices, descriptions or availability of Products are described in the relevant sections of this Website and are subject to change without notice.

Although Products in this Website are presented with the utmost technical accuracy, the representation in this Website by all means (including graphics, images, colors, sounds) is indicative only and does not constitute any warranty as to the characteristics of the product. purchased Product.

The characteristics of the selected Product are described during the purchase process.

Purchase process

All steps taken from choosing a Product to placing an order are part of the purchase process.

The purchasing process includes these steps:

‚Äʬ†Users must choose the desired Product and verify their purchase selection.

‚Äʬ†After checking the information displayed in the purchase selection, Users can place the order by submitting it.

Placing the order

When the User places an order, the following applies:

‚Äʬ†The placement of the order determines the conclusion of the agreement and creates an obligation for the User to pay the price, taxes and any further fees and charges, as indicated on the order page.

‚Äʬ†If the Product purchased requires active input from the User, such as providing personal information or data, specifications or special requests, placing the order creates an obligation for the User to cooperate accordingly.

‚Äʬ†When placing the order, Users receive a receipt confirming that the order has been received.

All notices related to the described purchase process will be sent to the email address provided by the User for this purpose.

Prices

Users will be advised of all fees, taxes and charges (including any delivery charges) that will be charged during the purchase process and prior to placing the order.

Prices in this Website are displayed:

‚Äʬ†exclusive or inclusive of applicable fees, taxes and charges, depending on which section the User browses.

Offers and discounts

The Owner may offer discounts or make special offers for the purchase of Products. These offers or discounts always depend on the eligibility criteria and the conditions indicated in the corresponding section of this Website.

Offers and discounts are always given at the Owner’s discretion.

Repeated or recurring offers or discounts do not give rise to any claim, claim or right that Users may enforce in the future.

Depending on the case, discounts or offers are only valid for a limited time or while supplies last.¬†If an offer or discount is temporary, the timestamps refer to the Owner’s time zone as specified in the Owner’s location information in this document, unless otherwise noted.

Payment methods

Information regarding accepted payment methods is indicated during the purchase process.

Some payment methods may only be available with additional conditions or charges. In these cases, you can find information about this in the relevant section of this Website.

All payments are processed independently through third party services. Therefore, this Website does not collect any payment information Рsuch as credit card information Рbut only receives notification after payment is completed.

If payment via the available methods is unsuccessful or is declined by the payment service provider, the Owner is not obliged to fulfill the order. Any costs or fees resulting from the failed or declined payment will be borne by the User.

Consent to Future PayPal Payments

When Users enable the PayPal feature to authorize future purchases, this Website stores an identification code associated with the User’s PayPal account.¬†This authorizes this Website to automatically process payments for future purchases or recurring installments from previous purchases.

This authorization can be revoked at any time by contacting the Owner or changing PayPal’s user settings.

Retention of title with regard to Products

The ordered Products only become the property of the User after payment of the full purchase price has been received by the Owner.

Delivery

Deliveries are made to the address indicated by the user and in the manner indicated in the order overview.

Upon delivery, Users must check the contents of the delivery and report any discrepancies as soon as possible, using the contact details in this document or in the manner indicated on the packing slip. Users can reject the package if it is visibly damaged.

Goods are delivered to the countries or territories indicated in the relevant section of this Website.

Delivery times are indicated on this Website or during the purchase process.

Unless otherwise specified in this Website or agreed with Users, Products are delivered within thirty (30) days of purchase.

Collection points

Users may choose to pick up their order within the specified timeframe at one of the collection points listed in the relevant section of this Website.

Delivery method by appointment

After prior agreement with the Owner, Users can arrange collection of the purchased goods by a carrier of their choice in a timely manner at their own risk and expense.

Failed delivery

The Owner cannot be held liable for errors in delivery as a result of inaccurate or incomplete information provided in the order by the User, nor for damage or delays after handover to the carrier if the transport is organized by the User.

If the goods are not received or collected at the time or within the specified time frame, the goods will be returned to the Owner, who will contact the User to schedule a second delivery attempt or to agree on how to proceed.

Unless otherwise agreed, every delivery attempt from the second onwards is at the expense of the User.

Rights of the User

Right of withdrawal

Unless exceptions apply, the User may have the right to withdraw from the agreement within the period specified below (usually 14 days), for any reason and without justification. Users can find out more about the withdrawal conditions in this section.

To whom the right of withdrawal applies

Unless one of the exceptions below applies, Users who are European Consumers have a legal right of withdrawal under EU rules, to cancel contracts concluded online (distance contracts) for any reason and without justification within the specified timeframe applies to their case.

Users who are not European Consumers cannot exercise the rights described in this section.

Exercising the right of withdrawal

To exercise their right of withdrawal, Users must send the Owner an unambiguous statement of their intention to withdraw from the contract.

To this end, Users may use the model termination/revocation form available in the “definitions” section of this document.¬†However, users are free to make clear their intention to withdraw from the contract in any other appropriate way by making an unambiguous statement.¬†In order to meet the time limit within which they can exercise this right, Users must send the notice of the withdrawal before the withdrawal period expires.

When does the withdrawal period expire?

‚Äʬ†With regard to the purchase of goods, the withdrawal period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – physically takes possession of the goods.

‚Äʬ†With regard to the purchase of different goods¬†ordered¬†together¬†but delivered separately or in the case of a purchase of a single good consisting of several separately delivered batches or parts, the withdrawal period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – physically takes possession of the last good, part or the last batch.

Consequences of withdrawal

The Owner will reimburse Users who correctly revoke a contract for all payments to the Owner, including any delivery costs.

However, the additional costs resulting from the choice of a delivery method other than the cheapest standard delivery type offered by the Owner will not be reimbursed.

This refund will be made as soon as possible and in any case no later than 14 days after the day on which the Owner was informed of the User’s decision to withdraw from the agreement.¬†Unless otherwise agreed with the User, refunds will be made using the same payment method as the one used to process the initial transaction.¬†In any case, the User should not have to pay any costs or fees as a result of this refund.

… For the purchase of physical goods

Unless the Owner has offered to collect the goods, Users must return or hand over the goods to the Owner as soon as possible, and in any case within 14 days from the day on which they made their decision to withdraw from the contract, or to a person authorized by the Owner to receive the goods.

The deadline is met if the goods are handed over to the carrier or otherwise returned as specified above, before the expiry of the 14-day deadline for returning the goods. The reimbursement may be delayed until receipt of the goods or until the Users have provided proof of the return of the goods, whichever occurs first.

The Users are exclusively liable for the possible depreciation of the goods as a result of handling the goods, other than strictly necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the goods.

The costs for the return of the goods are paid by the User.

Exceptions to the right of withdrawal

The right of withdrawal does not apply to agreements:

‚Äʬ†for the delivery of goods that are made according to the specifications of the Consumer or are otherwise clearly personalized;

Guarantees
Legal guarantee of conformity for goods
Under EU law, traders guarantee the conformity of the goods they sell for a minimum period of 2 years after delivery. This means that merchants must ensure that the goods purchased have the promised quality, or the quality that can be reasonably expected, functionality or characteristics for at least two years after they have been delivered to the buyer.

If Users are European Consumers, the legal compliance guarantee for goods applies to the items available on this Website in accordance with the laws of the country where they are located.

National legislation of these countries may grant Users more rights.

In particular, Consumers based in France can exercise warranty rights within two years of delivery of the good without being obliged to provide proof of the defect or lack of conformity of the good. The period during which the Consumer is exempt from providing proof of the defect is limited to six months in the case of used goods.

When exercising warranty rights, Consumers can choose between replacement or repair of the defective good under the conditions of the French Consumer Code.

This legal compliance guarantee applies regardless of any commercial guarantees the Owner may provide.

Consumers can also exercise their right to warranty for hidden defects according to the relevant provisions of the French Civil Code, by choosing between canceling the purchase or requesting a price reduction.

Consumers who are not European Consumers can rely on a legal compliance guarantee in accordance with the legislation of the country where they are established.

Legal warranty on second-hand or used goods
Users accept that the legal warranty on second-hand or used goods is limited to 1 year from receipt of the goods.

Money back guarantee for goods
Without prejudice to applicable legal rights, the Owner grants Users the right to cancel a purchase that they are not satisfied with and obtain a refund within 15 days from the day the purchased goods were delivered.

The Owner will refund the price of the Product purchased using the same payment method as the original transaction.
To exercise this right, Users must send an unambiguous notice to the Owner. Although a motivation is not required, Users are kindly requested to provide the reason for their entitlement to the money-back guarantee.

Within the same period as stated above, Users must also return the purchased goods to the Owner at their own expense, ensuring that they are undamaged, clean and suitable for resale. Goods must be returned in their original packaging.
Upon receipt of the goods, the Owner will verify that all conditions for the money back guarantee have been met and, if so, refund the purchase price.

Money back guarantee for services
Without prejudice to applicable legal rights, the Owner grants Users the right to cancel the purchase of a service with which they are not satisfied and obtain a refund within 15 days from the day the contract was entered into.
The Owner will refund the price of the Product purchased using the same payment method as the original transaction.
To exercise this right, Users must send an unambiguous notice to the Owner. Although a motivation is not required, Users are kindly requested to provide the reason for their entitlement to the money-back guarantee.
Upon receipt of the notification, the Owner will verify that all conditions for the money back guarantee have been met and, if so, refund the purchase price. In that case, Users will no longer have access to the purchased service.

Liability, Indemnity, and Indemnification

Australian users

Limitation of Liability

Nothing in these Terms excludes, limits or modifies any warranty, condition, right or entitlement of User under the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) or any similar state and territory law and that cannot be excluded, limited or amended (non-excludable right).¬†To the extent permitted by law, our liability to the User, including liability for violation of any non-excludable right and liability not otherwise excluded under these Terms of Use, is limited in the Owner’s sole discretion to a re-performance of the services or payment of the costs of services provided again.

US users

Disclaimer of Warranties

This Website is provided strictly on an “as is” and “as available” basis.¬†Use of the Service is at the User’s own risk.¬†To the extent permitted by applicable law, Owner expressly disclaims all express or implied, legal or other terms, conditions, representations, and warranties, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement of third party rights.¬†No advice or information, oral or written, obtained by the User from the Owner or through the Service creates a warranty not expressly stated herein.

Without limiting the foregoing, the Owner, its subsidiaries, affiliates, licensors, officers, directors, agents, co-burners, partners, suppliers and employees do not warrant that the content will be accurate, reliable or correct;¬†that the Service meets the requirements of Users;¬†that the Service is available at a particular time or location, is uninterrupted or secure;¬†that any defects or errors are corrected;¬†or that the Service does not contain viruses or other harmful components.¬†Any content downloaded or otherwise obtained through the use of the Service is downloaded at the User’s own risk and Users are solely responsible for any damage to Users’ computer system or mobile device or data loss as a result of the download or use of the Users of the Service.

Owner does not warrant, endorse or assume responsibility for any Product or Service advertised or offered by a third party through the Service or a hyperlink to any website or service, and Owner is not a party to, nor does the owner supervise in any way on any transaction between Users and third party suppliers of products or services.

The Service may become inaccessible or may not function properly with Users’ web browser, mobile device and / or operating system.¬†The Owner cannot be held liable for any perceived or actual damage resulting from the content of the Service, operation or use of this Service.

Federal law, some states and other jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of certain implied warranties. The above exceptions may not apply to Users. This Agreement gives Users specific legal rights and Users may also have other rights which vary from state to state. The disclaimers and exclusions under this Agreement do not apply to the extent prohibited by applicable law.

Limitation of Liability

To the maximum extent permitted by applicable law, the Owner and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-burners, partners, suppliers and employees are in no way liable for

‚Äʬ†any compensation for indirect, punitive, incidental, special, consequential, or damages by way of penalty, including compensation for loss of profit, loss of goodwill, loss of use, loss of data or other immaterial losses, arising out of or in connection with the use of or inability to use of the Service;¬†and

‚Äʬ†any damage, loss or harm resulting from hacking, tamping or other unauthorized access to or use of the Service or the User Account or the information contained therein;

‚Äʬ†errors, mistakes or inaccuracies in content;

‚Äʬ†personal injury or property damage of any kind as a result of the User’s access to or use of the Service;

‚Äʬ†unauthorized access to or use of the Owner’s secure servers and/or any personal information stored thereon;

‚Äʬ†any interruption or cessation of transmission to or from the Service;

‚Äʬ†bugs, viruses, trojans, and the like that may be sent to or through the service;

‚Äʬ†errors or omissions in content or for loss or damage incurred as a result of using content posted, emailed, transmitted, or otherwise made available through the Service;¬†and / or

‚Äʬ†the defamatory, offensive or unlawful behavior of a User or third party.¬†In no event will the Owner and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-burners, partners, suppliers, and employees be liable for any claims, litigation, debts, liabilities, damages, losses, or costs in an amount in excess of the amount paid by the User to the Owner under the Agreement in the previous 12 months, or the duration of this agreement between the Owner and User, whichever is shorter.

This limitation of liability section applies to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction, regardless of whether the alleged liability arises from contract, tort, negligence, product liability or any other basis, even if the Owner has been notified of the possibility of such damage.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of compensation for incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to User. These Terms give Users specific legal rights and Users may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. The disclaimers, exclusions and limitations of liability under these Terms do not apply to the extent prohibited by applicable law.

Indemnification and Indemnification

User agrees to defend, indemnify and hold harmless the Owner and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-burners, partners, suppliers and employees against all claims or demands, damages, liabilities, losses , liabilities, charges or debts and expenses, including legal fees and expenses arising from

‚Äʬ†use of and access to the Service by the User, including data or content sent or received by the User;

‚Äʬ†breach of these Terms by the User, including breach by the User of any of the warranties set out in these Terms;

‚Äʬ†violation of third party rights by the User, including privacy or intellectual property rights;

‚Äʬ†violation of laws and regulations by the User;

‚Äʬ†any content posted from the User’s account, including third-party access with the User’s unique username, password or other security measures, if applicable, including misleading, false or inaccurate information;

‚Äʬ†willful misconduct by the User;¬†or

‚Äʬ†the violation of any legal provision by User or its affiliates, officers, directors, agents, co-burners, partners, suppliers and employees to the extent permitted by applicable law.

General provisions

No waiver of rights

The Owner’s failure to enforce any right or provision under these Terms does not constitute a waiver of such right or provision.¬†No waiver of rights will be construed as a further or continued waiver of any such or other provision.

Service interruption

In order to ensure the best possible level of service, the Owner reserves the right to interrupt the Service for maintenance, system updates or other changes, with the Users being properly notified.

Within the limits of the law and regulations, the Owner may also decide to suspend or completely terminate the Service. If the Service is terminated, the Owner will cooperate with Users so that they can withdraw their Personal Data or information in accordance with applicable law.

In addition, the Service may be unavailable for reasons beyond the Owner’s reasonable control (such as force majeure, including employee actions, infrastructure failures or blackouts, etc.).

Resale of the service

Users are not permitted to reproduce, duplicate, copy, sell, resell, or exploit this Website and the related service, in whole or in part, without the express prior consent of the Owner, which is provided directly or through an authorized resale program.

Privacy Policy

For information about the use of their Personal Data, Users can consult the privacy policy of this Website.

Intellectual property rights

Without prejudice to more specific provisions in these Terms, all intellectual property rights, such as copyrights, trademark rights, patent rights and design rights in this Website are the exclusive property of the Owner or its licensors and are protected by applicable law or international treaties relating to intellectual property.

All marks, in writing or images and all other brands, trade names, service marks, word marks, images, drawings or logos used in connection with this Website are and remain the exclusive property of the Owner or its licensors and are protected by applicable law or international treaties regarding intellectual property.

Changes to these Terms

The Owner reserves the right to change or otherwise amend these Terms at any time. In such cases, the Owner will inform the User of the changes in an appropriate manner.

The changes only concern the future relationship with the User.

Continuing to use the Service means that the User agrees to the revised Terms. If Users do not want to be bound by the changes, they must stop using the Service. If the User does not agree to the revised Terms, either party may have the right to terminate the Agreement.

The applicable prior version governs the relationship prior to the User’s consent.¬†The User may obtain prior versions from the Owner.

If required by applicable law, the Owner will indicate the date on which the amended Terms will become effective.

Transfer of the Agreement

The Owner reserves the right to transfer, assign, transfer or subcontract any rights or obligations under these Terms, taking into account the legitimate interests of the User.

Provisions regarding changes to these Terms and Conditions apply mutatis mutandis.

Users may not transfer their rights or obligations under these terms in any way without the written consent of the Owner.

Contact

All communications related to this Website should be made using the contact information provided in this document.

Severability

If any provision of these Terms is held or declared invalid or unenforceable under applicable law, the invalidity or unenforceability of such provision will not affect the validity of the remaining provisions, which will remain in full force and effect.

EU Users

If any provision of these Terms is or is deemed to be void, invalid or unenforceable, the parties will endeavor to amicably agree upon valid and enforceable provisions to replace the void, invalid or unenforceable parts. 
In the event of failure to do so, the void, invalid or unenforceable provisions will be replaced by the applicable legal provisions, if permitted or specified under applicable law. Notwithstanding the foregoing, the nullity, invalidity, or inability to enforce any particular provision of these Terms does not void the entire Agreement, unless the severed provisions are essential to the Agreement, or of such importance that the parties would not be the agreement. entered into if they had known that the provision was not valid, or in cases where the remaining provisions would result in an unacceptable harm to one of the parties.

US users

If any provision of these Terms is or is deemed to be void, invalid or unenforceable, the parties will endeavor to amicably agree upon valid and enforceable provisions to replace the void, invalid or unenforceable parts. 
In the event of failure to do so, the void, invalid or unenforceable provisions will be replaced by the applicable legal provisions, if permitted or specified under applicable law. Notwithstanding the foregoing, the nullity, invalidity, or inability to enforce any particular provision of these Terms does not void the entire Agreement, unless the severed provisions are essential to the Agreement, or of such importance that the parties would not be the agreement. entered into if they had known that the provision was not valid, or in cases where the remaining provisions would result in an unacceptable harm to one of the parties.

Applicable law

These Terms are governed by the law of the place where the Owner is located, as specified in the relevant section of this document, excluding conflict of law rules.

Exception for European Consumers

However, regardless of the above, if the User is a European Consumer and is located in a country where the legislation provides for a higher standard of consumer protection, these higher standards will prevail.

Jurisdiction

The courts of the place where the Owner is located, as indicated in the relevant section of this document, have exclusive jurisdiction to resolve any dispute arising out of or in connection with these Terms.

Exception for European Consumers

The above does not apply to Users who are European Consumers, nor to Consumers located in Switzerland, Norway or Iceland.

Dispute Resolution

Amicable settlement

Users can submit any disputes to the Owner who will try to resolve them by mutual agreement.

While Users always reserve the right to take legal action, in the event of any disagreement regarding the use of this Website or the Service, we request that Users first contact the Owner using the contact details provided in this document.

The user can send the complaint with a short description and, if applicable, the details of the relevant order, purchase or account to the email address of the Owner specified in this document.

The Owner will handle the complaint as soon as possible and at least within 21 days of receipt.

Online Dispute Resolution for Consumers

The European Commission has set up an online alternative dispute resolution (ODR) platform to provide an out-of-court method for resolving disputes related to and arising from online sales and service contracts.

Every European Consumer can submit disputes via this platform that arise from agreements concluded online. The platform is available at the following link .

Definitions and legal framework

This Website (or this Application)

The property that enables the provision of the Service.

Agreement

The legally binding or contractual relationship between the Owner and the User to which these Terms apply.

Business User

Any User who is not considered a Consumer.

European (or Europe)

Applicable when a User is physically present or established within the EU, regardless of nationality.

Example of a withdrawal form

Directed to:

Binenbaum Antiques & Jewelry info@binenbaum.com

I / We hereby inform you that I / we revoke / revoke our agreement regarding the sale of the following goods / provision of the following service:

_____________________________________________ (enter a description of the goods / services affected by this withdrawal)

‚Äʬ†Ordered on: _____________________________________________ (enter date)

‚Äʬ†Received on: _____________________________________________ (insert date)

‚Äʬ†Name / Names of consumer (s): _______________________________________

‚Äʬ†Address of consumer (s): _____________________________________________

‚Äʬ†Date _____________________________________________

(signing is only necessary if this form is sent on paper)

Owner (or We / We)

The natural person (s) or legal person who provides this Website and / or the Service to the Users.

Product

A good or service to be purchased through this Website, such as physical goods, digital files, software, booking services, etc.

The sale of Products may be part of the Service, as defined herein.

Shift

The service provided by this Website, as described in these Terms and in this Website.

Requirements

All terms applicable to the use of this Website and / or the Service as set forth in this document, including other related documents or agreements, and are updated periodically.

User (or You / Your)

The natural or legal person who uses this Website.

Consumer

The User who is a natural person and who visits goods or services for personal use, or more generally, does things for purposes outside his trade, business, craft or professional activity.

Most recent update: December 24, 2020

 

Rights can only be derived on the basis of the Dutch version of these general terms and conditions.