Juwelen voor dierbare momenten

Algemene voorwaarden van www.binenbaum.com

Deze voorwaarden zijn van toepassing

 • het gebruik van deze website, en,
 • enige andere gerelateerde overeenkomst of juridische relatie met de eigenaar

op een juridisch bindende manier. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in de relevante speciale sectie van dit document.

De gebruiker moet dit document zorgvuldig lezen.

Niets in deze voorwaarden creëert een arbeidsrelatie, agentschap of partnerschap tussen de betrokken partijen.

Deze website wordt verzorgd door:

Binenbaum Antiques & Jewelry
Nieuwe Spiegelstraat 45
1017 n.Chr. Amsterdam
Nederland

Contactpersoon e-mail eigenaar: info@binenbaum.com

Wat de gebruiker in één oogopslag moet weten

 • Het herroepingsrecht geldt alleen voor Europese consumenten. Het herroepingsrecht, ook wel het herroepingsrecht genoemd in het VK, wordt in dit document consequent "het herroepingsrecht" genoemd.
 • Houd er rekening mee dat sommige bepalingen in deze voorwaarden mogelijk alleen van toepassing zijn op bepaalde categorieën gebruikers. In het bijzonder kunnen sommige bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of op Gebruikers die niet kwalificeren als Consumenten. Dergelijke beperkingen worden altijd expliciet vermeld in elke betrokken clausule. Bij gebreke van een dergelijke vermelding zijn clausules van toepassing op alle gebruikers.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de gebruiksvoorwaarden die in deze sectie worden beschreven in het algemeen van toepassing bij het gebruik van deze website.

Enkele of aanvullende voorwaarden voor gebruik of toegang kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario's en worden in dergelijke gevallen aanvullend aangegeven in dit document.

Door deze website te gebruiken, bevestigen gebruikers dat ze aan de volgende vereisten voldoen:

 • Er zijn geen beperkingen voor gebruikers in termen van consumenten of zakelijke gebruikers;

Account registratie

Om de Service te gebruiken, kunnen gebruikers zich registreren of een gebruikersaccount aanmaken, waarbij alle vereiste gegevens of informatie op een volledige en waarheidsgetrouwe manier worden verstrekt.
Gebruikers kunnen de Service ook gebruiken zonder zich te registreren of een gebruikersaccount aan te maken, maar dit kan een beperkte beschikbaarheid van bepaalde functies of functies veroorzaken.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Om deze reden zijn gebruikers ook verplicht om wachtwoorden te kiezen die voldoen aan de hoogste normen van sterkte die door deze website zijn toegestaan.

Door zich te registreren, gaan gebruikers ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord.
Gebruikers zijn verplicht om de Eigenaar onmiddellijk en ondubbelzinnig op de hoogte te stellen via de contactgegevens die in dit document worden vermeld, als ze denken dat hun persoonlijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersaccounts, toegangsreferenties of persoonlijke gegevens, is geschonden, ten onrechte openbaar gemaakt of gestolen.

Accountbeëindiging

Gebruikers kunnen hun account beëindigen en het gebruik van de Service op elk moment stopzetten door het volgende te doen:

 • Door rechtstreeks contact op te nemen met de eigenaar via de contactgegevens in dit document.

Accountopschorting en verwijdering

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving Gebruikersaccounts op te schorten of te verwijderen die hij ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden acht.

De opschorting of verwijdering van gebruikersaccounts geeft gebruikers geen recht op enige aanspraak op compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

De opschorting of verwijdering van accounts vanwege oorzaken die aan de gebruiker kunnen worden toegerekend, ontslaat de gebruiker niet van het betalen van toepasselijke vergoedingen of prijzen.

Inhoud op deze website

Tenzij anders aangegeven of duidelijk herkenbaar, is alle inhoud die beschikbaar is op deze website eigendom van of wordt deze geleverd door de eigenaar of zijn licentiegevers.

De Eigenaar stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud die op deze Website wordt aangeboden, geen inbreuk maakt op toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om een ​​dergelijk resultaat te bereiken.
In dergelijke gevallen, onverminderd de wettelijke prerogatieven van gebruikers om hun rechten af ​​te dwingen, worden gebruikers vriendelijk verzocht om bij voorkeur gerelateerde klachten te melden via de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot de inhoud van deze website - Alle rechten voorbehouden

De Eigenaar bezit en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor dergelijke inhoud.

Gebruikers mogen dergelijke inhoud daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of impliciet is voor het juiste gebruik van de Dienst.

In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen gebruikers niet kopiëren, downloaden, delen (buiten de hieronder uiteengezette limieten), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen / toewijzen aan derden of afgeleide werken maken. van de inhoud die op deze website beschikbaar is, en laat geen derde partij dit doen via de gebruiker of hun apparaat, zelfs zonder medeweten van de gebruiker.

Waar expliciet vermeld op deze website, mag de gebruiker bepaalde inhoud die beschikbaar is via deze website downloaden, kopiëren en / of delen voor zijn enige persoonlijke en niet-commerciële gebruik en op voorwaarde dat de copyright-attributies en alle andere attributies waarom de eigenaar vraagt ​​correct worden geïmplementeerd. .

Elke toepasselijke wettelijke beperking of uitzondering op het auteursrecht blijft onaangetast.

Toegang tot externe bronnen

Via deze website kunnen gebruikers toegang hebben tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat de Eigenaar geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor hun inhoud en beschikbaarheid.

Voorwaarden die van toepassing zijn op middelen die door derden worden verstrekt, inclusief die welke van toepassing zijn op elke mogelijke toekenning van rechten op inhoud, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van elk van deze derden of, bij gebreke daarvan, de toepasselijke wettelijke wetgeving.

Acceptabel gebruik

Deze website en de service mogen alleen worden gebruikt binnen de reikwijdte van wat ze voorzien, onder deze voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze website en / of de service geen toepasselijke wet, regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen om zijn legitieme belangen te beschermen, onder meer door Gebruikers de toegang tot deze Website of de Dienst te ontzeggen, contracten te beëindigen, enig wangedrag via deze Website of de Dienst te melden aan de bevoegde autoriteiten - zoals gerechtelijke instanties. of administratieve autoriteiten - telkens wanneer Gebruikers zich bezighouden met of vermoed worden dat ze deelnemen aan een van de volgende activiteiten:

 • wetten, voorschriften en / of deze voorwaarden schenden;
 • inbreuk maken op rechten van derden;
 • de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar aanzienlijk schaden;
 • de Eigenaar of een derde partij beledigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SALE

Sommige producten die op deze website worden aangeboden, als onderdeel van de service, worden geleverd op basis van betaling.

De vergoedingen, duur en voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van dergelijke producten worden hieronder en in de daarvoor bestemde secties van deze website beschreven.

Product omschrijving

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van producten worden vermeld in de respectievelijke secties van deze website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel de producten op deze website technisch met de grootst mogelijke nauwkeurigheid worden gepresenteerd, is de weergave op deze website op welke manier dan ook (inclusief, in voorkomend geval, grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren, geluiden) alleen ter referentie en impliceert geen garantie met betrekking tot de kenmerken van het gekochte product.

De kenmerken van het gekozen Product zullen tijdens het koopproces worden geschetst.

Betaalproces

Alle stappen die worden ondernomen vanaf het kiezen van een Product tot het indienen van bestellingen, maken deel uit van het aankoopproces.

Het aankoopproces omvat deze stappen:

 • Gebruikers moeten het gewenste product kiezen en hun aankoopselectie verifiëren.
 • Na het bekijken van de informatie die wordt weergegeven in de aankoopselectie, kunnen gebruikers de bestelling plaatsen door deze in te dienen.

Bestelling indienen

Wanneer de gebruiker een bestelling plaatst, is het volgende van toepassing:

 • Het plaatsen van een bestelling bepaalt het sluiten van het contract en creëert daarom voor de Gebruiker de verplichting om de prijs, belastingen en eventuele verdere vergoedingen en onkosten te betalen, zoals gespecificeerd op de bestelpagina.
 • In het geval dat het gekochte Product actieve input van de Gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens, specificaties of speciale wensen, schept het plaatsen van een bestelling een verplichting voor de Gebruiker om dienovereenkomstig mee te werken.
 • Na het plaatsen van de bestelling ontvangen gebruikers een ontvangstbewijs dat bevestigt dat de bestelling is ontvangen.

Alle kennisgevingen met betrekking tot het beschreven aankoopproces worden verzonden naar het e-mailadres dat door de gebruiker voor dergelijke doeleinden is opgegeven.

Prijzen

Gebruikers worden tijdens het aankoopproces en voordat de bestelling wordt geplaatst, geïnformeerd over eventuele vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief eventuele bezorgkosten) die in rekening worden gebracht.

De prijzen op deze website worden weergegeven:

 • exclusief of inclusief alle toepasselijke vergoedingen, belastingen en kosten, afhankelijk van de sectie die de gebruiker doorbladert.

Aanbiedingen en kortingen

De Eigenaar kan kortingen aanbieden of speciale aanbiedingen doen voor de aankoop van Producten. Een dergelijke aanbieding of korting is altijd onderhevig aan de geschiktheidscriteria en de algemene voorwaarden uiteengezet in het overeenkomstige gedeelte van deze website.

Aanbiedingen en kortingen worden altijd verleend naar eigen goeddunken van de Eigenaar.

Herhaalde of terugkerende aanbiedingen of kortingen creëren geen aanspraak / titel of recht dat Gebruikers in de toekomst kunnen afdwingen.

Afhankelijk van het geval zijn kortingen of aanbiedingen slechts gedurende een beperkte tijd geldig of zolang de voorraad strekt. Als een aanbieding of korting in de tijd beperkt is, verwijzen de tijdsaanduidingen naar de tijdzone van de Eigenaar, zoals aangegeven in de locatiegegevens van de Eigenaar in dit document, tenzij anders aangegeven.

Betalingswijzen

Informatie met betrekking tot geaccepteerde betalingsmethoden wordt beschikbaar gesteld tijdens het aankoopproces.

Sommige betaalmethoden zijn mogelijk alleen beschikbaar onder voorbehoud van aanvullende voorwaarden of toeslagen. In dergelijke gevallen is gerelateerde informatie te vinden in het daarvoor bestemde gedeelte van deze website.

Alle betalingen worden onafhankelijk verwerkt via services van derden. Daarom verzamelt deze website geen betalingsinformatie - zoals creditcardgegevens - maar ontvangt ze pas een melding als de betaling succesvol is afgerond.

Als betaling via de beschikbare methoden mislukt of wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder, is de eigenaar niet verplicht om de aankoopopdracht uit te voeren. Eventuele kosten of vergoedingen die voortvloeien uit de mislukte of geweigerde betaling zijn voor rekening van de gebruiker.

Behoud van eigendom van het product

Totdat de betaling van de totale aankoopprijs door de eigenaar is ontvangen, worden de bestelde producten geen eigendom van de gebruiker.

Verzending

De levering vindt plaats op het adres dat door de gebruiker is opgegeven en op de manier die is aangegeven in het besteloverzicht.

Bij levering moeten gebruikers de inhoud van de levering verifiëren en anomalieën zonder onnodige vertraging melden met behulp van de contactgegevens in dit document of zoals beschreven in de leveringsbon. Gebruikers kunnen weigeren het pakket te accepteren als het zichtbaar beschadigd is.

Goederen worden geleverd aan de landen of gebieden die zijn gespecificeerd in het relevante gedeelte van deze website.

Levertijden worden gespecificeerd op deze website of tijdens het aankoopproces.

Tenzij anders aangegeven op deze website of overeengekomen met gebruikers, zullen producten worden geleverd binnen dertig (30) dagen na aankoop.

Mislukte levering

De Eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor leveringsfouten als gevolg van onnauwkeurigheden of onvolledigheden in de uitvoering van de bestelling door de Gebruiker, noch voor enige schade of vertragingen na overdracht aan de vervoerder indien dit door de Gebruiker wordt geregeld.

Als de goederen niet op het aangegeven tijdstip of binnen de gestelde termijn zijn ontvangen of opgehaald, worden de goederen geretourneerd aan de eigenaar, die contact zal opnemen met de gebruiker om een ​​tweede afleverpoging te plannen of om overeenstemming te bereiken over de toekomstige handelwijze.

Tenzij anders overeengekomen, is elke afleverpoging vanaf de tweede voor rekening van de Gebruiker.

Gebruikersrechten

Herroepingsrecht

Tenzij er uitzonderingen van toepassing zijn, kan de Gebruiker in aanmerking komen om binnen de hieronder aangegeven periode (doorgaans 14 dagen) het contract op te zeggen, om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging. Gebruikers kunnen in deze sectie meer te weten komen over de opnamevoorwaarden.

Op wie is het herroepingsrecht van toepassing?

Tenzij hieronder een toepasselijke uitzondering wordt vermeld, krijgen gebruikers die Europese consumenten zijn een wettelijk annuleringsrecht op grond van de EU-regels, om binnen de voor hun geval gespecificeerde periode, om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging, binnen de voor hun geval vastgestelde termijn, binnen de voor hun geval geldende termijn, binnen de voor hun geval geldende termijn, binnen de voor hun geval geldende termijn, binnen de voor hun geval geldende, online aangegane contracten een online contract (op afstand gesloten contracten) op te zeggen.

Gebruikers die niet aan deze kwalificatie voldoen, kunnen niet profiteren van de rechten die in deze sectie worden beschreven.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Om hun herroepingsrecht uit te oefenen, moeten gebruikers de eigenaar een ondubbelzinnige verklaring sturen van hun voornemen om het contract te herroepen.

Hiertoe kunnen gebruikers het modelformulier voor herroeping gebruiken dat beschikbaar is in het gedeelte "definities" van dit document. Het staat gebruikers echter vrij om hun voornemen om zich uit het contract terug te trekken kenbaar te maken door op een andere geschikte manier een ondubbelzinnige verklaring af te leggen. Om te voldoen aan de termijn waarbinnen ze dit recht kunnen uitoefenen, moeten gebruikers het herroepingsbericht verzenden voordat de herroepingstermijn afloopt.

Wanneer verstrijkt de herroepingstermijn?

 • Wat betreft de aankoop van goederen, de herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de gebruiker of een derde partij – niet zijnde de vervoerder en aangewezen door de gebruiker – de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
 • Met betrekking tot de aankoop van meerdere samen bestelde goederen maar afzonderlijk geleverd of in geval van aankoop van een enkel goed bestaande uit meerdere partijen of onderdelen die afzonderlijk worden geleverd, de herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de gebruiker of een derde - anders dan de vervoerder en aangewezen door de gebruiker - verwerft fysiek bezit van het laatste goed, perceel of stuk.

Effecten van intrekking

Gebruikers die zich correct terugtrekken uit een contract, zullen door de Eigenaar worden terugbetaald voor alle betalingen die aan de Eigenaar zijn gedaan, inclusief, indien van toepassing, die welke de leveringskosten dekken.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van een bepaalde bezorgmethode anders dan het goedkoopste type standaardlevering dat door de Eigenaar wordt aangeboden, worden niet vergoed.

Een dergelijke terugbetaling vindt plaats zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de Eigenaar op de hoogte is gebracht van het besluit van de Gebruiker om zich uit het contract terug te trekken. Tenzij anders overeengekomen met de Gebruiker, worden terugbetalingen gedaan met hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt om de oorspronkelijke transactie te verwerken. In ieder geval zal de Gebruiker geen kosten of vergoedingen lijden als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

… Over de aankoop van fysieke goederen

Tenzij de eigenaar heeft aangeboden om de goederen op te halen, zullen gebruikers de goederen terugsturen of overhandigen aan de eigenaar, of aan een persoon die door deze laatste gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag. waarop zij hun besluit hebben meegedeeld om zich uit het contract terug te trekken.

De deadline is gehaald als de goederen aan de vervoerder worden overhandigd of anderszins worden geretourneerd zoals hierboven aangegeven, voordat de termijn van 14 dagen voor het retourneren van de goederen is verstreken. De terugbetaling kan worden ingehouden totdat de goederen zijn ontvangen, of totdat de gebruiker het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Gebruikers zijn alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling van de goederen buiten dat wat nodig is om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen.

De kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van de gebruiker.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten:

 • voor de levering van goederen vervaardigd volgens specificaties van de consument of anderszins duidelijk gepersonaliseerd;

Garanties

Volgens de EU-wetgeving garanderen handelaren gedurende een minimumperiode van 2 jaar na levering de conformiteit van de goederen die ze verkopen. Dit betekent dat handelaren ervoor moeten zorgen dat de gekochte goederen de beloofde kwaliteit, of de kwaliteit die redelijkerwijs kan worden verwacht, functionaliteit of kenmerken hebben gedurende ten minste twee jaar nadat ze aan de koper zijn geleverd.

Waar gebruikers kwalificeren als Europese consumenten, is de wettelijke garantie van conformiteit voor goederen van toepassing op de items die beschikbaar zijn op deze website in overeenstemming met de wetten van het land van hun gewone verblijfplaats.

De nationale wetten van een dergelijk land kunnen dergelijke gebruikers ruimere rechten verlenen.

In het bijzonder kunnen in Frankrijk gevestigde consumenten garantierechten uitoefenen binnen twee jaar na levering van het goed zonder dat ze het bewijs hoeven te leveren van het defect of het gebrek aan conformiteit van het goed. De periode waarvoor de consument is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het gebrek, wordt bij gebruikte goederen teruggebracht tot zes maanden.

Bij het uitoefenen van garantierechten kunnen de consumenten kiezen tussen het aanvragen van vervanging of reparatie van het defecte goed onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Franse consumentenwet.

Deze wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht enige commerciële garantie die mogelijk door de Eigenaar wordt geboden.

Consumenten kunnen ook hun recht op garantie uitoefenen voor verborgen gebreken in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Franse Burgerlijk Wetboek, door te kiezen tussen het annuleren van de aankoop of het aanvragen van een prijsvermindering.

Consumenten die niet kwalificeren als Europeaan, kunnen profiteren van de wettelijke garantie van conformiteitsrechten in overeenstemming met de wetgeving van het land van hun gewone verblijfplaats.

Gebruikers erkennen en aanvaarden dat de wettelijke garantie op tweedehands of gebruikte goederen beperkt is tot 1 jaar vanaf ontvangst van de goederen.

Geld-terug-garantie voor goederen

Onverminderd eventuele toepasselijke wettelijke rechten, verleent de Eigenaar de Gebruikers het recht om een ​​aankoop waar ze niet tevreden over zijn te annuleren en een terugbetaling te krijgen binnen 15 dagen vanaf de dag waarop de gekochte goederen zijn geleverd.

De Eigenaar zal de prijs van het gekochte Product terugbetalen met dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke transactie.
Om van dit recht gebruik te kunnen maken, moeten Gebruikers een ondubbelzinnige kennisgeving aan de Eigenaar sturen. Hoewel een motivering niet vereist is, wordt gebruikers vriendelijk verzocht om de reden te specificeren waarom zij aanspraak maken op de geld-terug-garantie.

Binnen dezelfde periode als hierboven vermeld, moeten Gebruikers ook de gekochte goederen op eigen kosten aan de Eigenaar retourneren, waarbij ze ervoor moeten zorgen dat ze onbeschadigd, schoon en geschikt voor hernieuwing zijn.sale. Goederen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking.
Bij ontvangst van de goederen zal de eigenaar controleren of aan alle voorwaarden van de geld-terug-garantie is voldaan en, als dat het geval is, de aankoopprijs terugbetalen.

Geld-terug-garantie voor diensten

Onverminderd eventuele toepasselijke wettelijke rechten, verleent de Eigenaar de Gebruikers het recht om de aankoop van een dienst waar ze niet tevreden over zijn, te annuleren en een terugbetaling te krijgen binnen 15 dagen vanaf de dag waarop het contract werd aangegaan.

De Eigenaar zal de prijs van het gekochte Product terugbetalen met dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke transactie.
Om van dit recht gebruik te kunnen maken, moeten Gebruikers een ondubbelzinnige kennisgeving aan de Eigenaar sturen. Hoewel een motivering niet vereist is, wordt gebruikers vriendelijk verzocht om de reden te specificeren waarom zij aanspraak maken op de geld-terug-garantie.

Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving zal de Eigenaar controleren of aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op de geld-terug-garantie is voldaan en, als dat het geval is, de aankoopprijs terugbetalen. In dat geval hebben gebruikers geen toegang meer tot de aangekochte dienst.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

EU-gebruikers

schadeloosstelling

De gebruiker stemt ermee in om de eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim of eis ⁠ - inclusief maar niet beperkt tot honoraria en kosten van advocaten ⁠ - gemaakt door een derde partij vanwege of in verband met enig verwijtbaar gebruik van of verband met de Service, schending van deze Voorwaarden, schending van rechten van derden of wettelijke bepaling door de Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co- branders, partners en werknemers voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid, hebben gebruikers geen recht om schadevergoeding te eisen tegen de eigenaar (of enige natuurlijke of rechtspersoon die namens hem handelt).

Dit is niet van toepassing op schade aan leven, gezondheid of fysieke integriteit, schade als gevolg van schending van een essentiële contractuele verplichting, zoals elke verplichting die strikt noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken, en / of schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid, zoals zolang deze website correct en correct is gebruikt door de gebruiker.

Tenzij schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, of die van invloed is op leven, gezondheid of fysieke integriteit, is de Eigenaar alleen aansprakelijk voor de omvang van typische en voorzienbare schade op het moment dat het contract werd aangegaan.

Australische gebruikers

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden sluit enige garantie, voorwaarde, garantie, recht of rechtsmiddel uit, beperkt of wijzigt deze die de gebruiker mogelijk heeft op grond van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of een vergelijkbare staats- en territoriumwetgeving en die niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover wettelijk toegestaan, is onze aansprakelijkheid jegens de gebruiker, inclusief aansprakelijkheid voor een schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins is uitgesloten onder deze gebruiksvoorwaarden, naar het oordeel van de eigenaar beperkt tot de re -uitvoering van de diensten of de betaling van de kosten om de diensten opnieuw te laten leveren.

Amerikaanse gebruikers

Afwijzing van garanties

Deze website wordt strikt aangeboden op een "as is" en "as available" basis. Het gebruik van de dienst is op eigen risico van de gebruiker. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle voorwaarden, verklaringen en garanties af - hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door de gebruiker van de eigenaar of via de Service, creëert enige garantie die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de inhoud nauwkeurig, betrouwbaar of correct is; dat de Service voldoet aan de eisen van Gebruikers; dat de Service beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of locatie, ononderbroken of veilig; dat eventuele gebreken of fouten zullen worden gecorrigeerd; of dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Alle inhoud die wordt gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de Service, wordt gedownload op eigen risico van de gebruiker en de gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor enige schade aan het computersysteem of het mobiele apparaat van de Gebruikers of het verlies van gegevens als gevolg van een dergelijke download of het gebruik van de Onderhoud.

De Eigenaar geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de Service of een hyperlinkte website of dienst, en de Eigenaar zal geen partij zijn bij of op enigerlei wijze toezicht houden op enige transactie tussen gebruikers en externe leveranciers van producten of diensten.

De service kan ontoegankelijk worden of werkt mogelijk niet correct met de webbrowser, het mobiele apparaat en / of het besturingssysteem van de gebruikers. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige waargenomen of feitelijke schade die voortvloeit uit de inhoud van de service, de werking of het gebruik van deze service.

Federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting en beperkingen van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op gebruikers. Deze overeenkomst geeft gebruikers specifieke wettelijke rechten en gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperkingen van de aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk zijn voor

 • enige indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service ; en
 • enige schade, verlies of letsel als gevolg van hacking, manipulatie of andere ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Service of Gebruikersaccount of de informatie daarin;
 • eventuele fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud;
 • persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van toegang van de gebruiker tot of gebruik van de service;
 • enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en / of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen;
 • elke onderbreking of stopzetting van de verzending van of naar de Service;
 • alle bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die naar of via de Service kunnen worden verzonden;
 • eventuele fouten of weglatingen in inhoud of voor verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is gepost, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de Service; en / of
 • het lasterlijke, beledigende of onwettige gedrag van een gebruiker of derde partij. De Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor claims, procedures, aansprakelijkheden, verplichtingen, schade, verliezen of kosten voor een bedrag dat de bedrag betaald door Gebruiker aan de Eigenaar hieronder in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en Gebruiker, indien deze korter is.

Deze paragraaf over aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing voor zover wettelijk is toegestaan ​​in het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, daarom zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op de gebruiker. De voorwaarden geven de gebruiker specifieke wettelijke rechten, en de gebruiker kan ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder de voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

schadeloosstelling

De gebruiker stemt ermee in de eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, managers, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen, te vrijwaren en te vrijwaren tegen alle claims of eisen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden , kosten of schulden, en uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten en uitgaven die voortvloeien uit

 • Het gebruik van en de toegang tot de Service door de Gebruiker, inclusief alle gegevens of inhoud die door de Gebruiker is verzonden of ontvangen;
 • Schending door de gebruiker van deze voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, schending door de gebruiker van een van de verklaringen en garanties uiteengezet in deze voorwaarden;
 • Schending door de gebruiker van rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten;
 • Schending door de gebruiker van enige wettelijke wet, regel of regelgeving;
 • alle inhoud die wordt verzonden vanuit het account van de gebruiker, inclusief toegang door derden met de unieke gebruikersnaam, het wachtwoord of andere beveiligingsmaatregel van de gebruiker, indien van toepassing, inclusief maar niet beperkt tot misleidende, valse of onnauwkeurige informatie;
 • opzettelijk wangedrag van de gebruiker; of
 • wettelijke bepaling door de gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Gemeenschappelijke bepalingen

Geen Afstand

Het nalaten van de Eigenaar om enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, houdt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling in. Geen enkele verklaring van afstand zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde.

Serviceonderbreking

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Service te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, en informeert hij de Gebruikers daarover.

Binnen de grenzen van de wet kan de Eigenaar ook besluiten om de Dienst geheel te schorsen of te beëindigen. Als de service wordt beëindigd, zal de eigenaar samenwerken met gebruikers om hen in staat te stellen persoonlijke gegevens of informatie in te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bovendien is de Service mogelijk niet beschikbaar vanwege redenen buiten de redelijke controle van de Eigenaar, zoals "overmacht" (bijv. Arbeidsmaatregelen, infrastructurele storingen of black-outs, enz.).

Service doorverkopen

Gebruikers mogen geen enkel deel van deze website en van de service ervan reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, die rechtstreeks of via een legitiem doorverkoopprogramma is verleend.

Privacybeleid

Voor meer informatie over het gebruik van hun persoonlijke gegevens, kunnen gebruikers het privacybeleid van deze website raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd enige meer specifieke bepaling van deze voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze website het exclusieve eigendom van de eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom.

Alle handelsmerken - nominaal of figuurlijk - en alle andere merken, handelsnamen, servicemerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo's die verschijnen in verband met deze website zijn en blijven het exclusieve eigendom van de eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan op de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom.

Wijzigingen in deze voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of anderszins aan te passen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruiker naar behoren informeren over deze wijzigingen.

Dergelijke wijzigingen hebben alleen invloed op de relatie met de gebruiker voor de toekomst.

Als u de service blijft gebruiken, betekent dit dat de gebruiker akkoord gaat met de herziene voorwaarden. Als gebruikers niet aan de wijzigingen gebonden willen zijn, moeten ze stoppen met het gebruik van de service. Het niet accepteren van de herziene voorwaarden, kan beide partijen het recht geven om de overeenkomst te beëindigen.

De van toepassing zijnde vorige versie is bepalend voor de relatie voorafgaand aan de acceptatie door de Gebruiker. De Gebruiker kan elke eerdere versie van de Eigenaar verkrijgen.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, specificeert de Eigenaar de datum waarop de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

Overdracht van contract

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om een ​​of alle rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vervreemden of uit te besteden, rekening houdend met de legitieme belangen van de Gebruiker. Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze voorwaarden zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden op geen enkele manier toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Contacten

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van deze website moet worden verzonden met behulp van de contactgegevens in dit document.

Scheidbaarheid

Mocht een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht of worden onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Amerikaanse gebruikers

Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en hervormd voor zover redelijkerwijs vereist om deze geldig, afdwingbaar en consistent te maken met de oorspronkelijke bedoeling. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen gebruikers en de eigenaar met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle andere communicatie, inclusief maar niet beperkt tot alle eerdere overeenkomsten, tussen de partijen met betrekking tot een dergelijk onderwerp. Deze voorwaarden worden gehandhaafd voor zover toegestaan ​​door de wet.

EU-gebruikers

Mocht een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden geacht, zullen de partijen hun best doen om op minnelijke wijze een overeenkomst te vinden over geldige en afdwingbare bepalingen, waarbij ze de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen vervangen.
Indien dit niet wordt gedaan, worden de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien toegestaan ​​of vermeld onder de toepasselijke wetgeving.

Onverminderd het bovenstaande, zal de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een ​​bepaalde bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, niet de gehele overeenkomst ongeldig maken, tenzij de afgesplitste bepalingen essentieel zijn voor de overeenkomst of van zodanig belang zijn dat de partijen niet zouden zijn aangegaan het contract als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig zou zijn, of in gevallen waarin de resterende bepalingen zich zouden vertalen in een onaanvaardbare ontbering voor een van de partijen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door de wet van de plaats waar de eigenaar is gevestigd, zoals bekendgemaakt in het relevante gedeelte van dit document, zonder rekening te houden met beginselen van conflicterende wetten.

Uitzondering voor Europese consumenten

Ongeacht het bovenstaande geldt dat als de gebruiker kwalificeert als een Europese consument en zijn gewone verblijfplaats heeft in een land waar de wet voorziet in een hogere norm voor consumentenbescherming, dergelijke hogere normen prevaleren.

Bevoegde rechtbank

De exclusieve bevoegdheid om te beslissen over enige controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden ligt bij de rechtbanken van de plaats waar de eigenaar is gevestigd, zoals weergegeven in het relevante gedeelte van dit document.

Uitzondering voor Europese consumenten

Het bovenstaande is niet van toepassing op gebruikers die kwalificeren als Europese consumenten, noch op consumenten gevestigd in Zwitserland, Noorwegen of IJsland.

Geschillenbeslechting

Minnelijke geschillenbeslechting

Gebruikers kunnen eventuele geschillen voorleggen aan de Eigenaar, die zal proberen ze in der minne op te lossen.

Hoewel het recht van gebruikers om juridische stappen te ondernemen altijd onaangetast blijft, worden gebruikers in geval van controverse over het gebruik van deze website of de dienst vriendelijk verzocht contact op te nemen met de eigenaar via de contactgegevens in dit document.

De gebruiker kan de klacht, inclusief een korte beschrijving en indien van toepassing, de details van de gerelateerde bestelling, aankoop of account, indienen bij het e-mailadres van de eigenaar dat in dit document wordt vermeld.

De Eigenaar zal de klacht zonder onnodige vertraging en binnen 21 dagen na ontvangst in behandeling nemen.

Online geschillenbeslechting voor consumenten

De Europese Commissie heeft een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting opgericht dat een buitengerechtelijke methode voor het oplossen van geschillen in verband met en voortvloeiend uit online sale en servicecontracten.

Als gevolg hiervan kan elke Europese consument een dergelijk platform gebruiken om geschillen op te lossen die voortvloeien uit contracten die online zijn aangegaan. Het platform is beschikbaar via de volgende link.

Definities en wettelijke referenties

Deze website (of deze applicatie)

De eigenschap die de levering van de dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

Elke juridisch bindende of contractuele relatie tussen de eigenaar en de gebruiker, beheerst door deze voorwaarden.

Zakelijke gebruiker

Elke gebruiker die niet kwalificeert als consument.

Europees (of Europa)

Is van toepassing wanneer een Gebruiker fysiek aanwezig is of zijn statutaire zetel heeft binnen de EU, ongeacht de nationaliteit.

Voorbeeld herroepingsformulier

Geadresseerd aan:

Binenbaum Antiques & Jewelry Nieuwe Spiegelstraat 45 1017 DC Amsterdam Nederland
info@binenbaum.com

Ik/Wij deel/delen hierbij mede dat ik/wij mijn/ons contract van sale van de volgende goederen/voor het verlenen van de volgende dienst:

_____________________________________________ (vul een beschrijving in van de goederen / diensten die onderhevig zijn aan de respectieve herroeping)

 • Besteld op: _____________________________________________ (vul de datum in)
 • Ontvangen op: _____________________________________________ (vul de datum in)
 • Naam van de consument (en): _____________________________________________
 • Adres van consument (en): _____________________________________________
 • Datum: _____________________________________________

(ondertekenen als dit formulier op papier wordt ingediend)

Eigenaar (of wij)

Geeft de natuurlijke persoon (personen) of rechtspersoon aan die deze Website en / of de Dienst aan Gebruikers aanbiedt.

Product

Een goed of dienst die via deze website kan worden gekocht, zoals bijv. Fysieke goederen, digitale bestanden, software, boekingsdiensten enz.

De sale van Producten kan deel uitmaken van de Service.

Service

De service die door deze website wordt aangeboden zoals beschreven in deze voorwaarden en op deze website.

Algemene Voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website en / of de Dienst zoals beschreven in dit document, inclusief alle andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

Gebruiker (of u)

Geeft elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan die deze website gebruikt.

Consument

Elke Gebruiker die kwalificeert als een natuurlijke persoon die toegang heeft tot goederen of diensten voor persoonlijk gebruik, of meer in het algemeen, handelt voor doeleinden buiten zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep.

* Rechten kunnen alleen worden ontleend aan de Engelse versie van deze algemene voorwaarden.

Updaten…
 • Geen producten in de winkelwagen.
×